NFFA omtaler i sin høringsuttalelse behovet også for en helhetlig gjennomgang av Forurensingslovens kapittel 5 om avfall og forholdet til rammedirektivet for avfall. Forhold i direktivet bør vurderes inntatt i lovteksten, ikke kun i forskrift som nå, mener NFFA. Høringsuttalelsen lyder slik: 

"NFFA er positiv til den foreslåtte endringen av Forurensningsloven § 27 som innebærer at lovteksten kommer i overensstemmelse med rammedirektivets art. 6.

Det anses som positivt at forurensningsmyndighetene (Miljødirektoratet) gis en hjemmel til å avgjøre i enkelttilfeller om et stoff eller en gjenstand anses som avfall eller ikke. Vi mener dette vil bidra til økt forutberegnelighet for bransjen og vil kunne virke ressursbesparende.

NFFA understreker at det er viktig for å sikre en ensartet praksis, at myndigheten til å avgjøre avfallsfasens opphør blir lagt til Miljødirektoratet, og at den ikke blir tillagt de ulike statsforvalterne.

NFFA ber Miljødirektoratet å etablere tiltak / kontrollrutiner rettet mot avfallsbesitter som sikrer myndighetene oversikt over hvilke avfallstyper og mengder som er omklassifisert, og under hvilke forutsetninger kriteriene er oppfylt. Kontroll kan eksempelvis praktiseres ved at avfallsbesitter redegjør for omklassifisering i allerede etablert årsrapportrutine.  

I forbindelse med ovennevnte viser NFFA til at det kan være grunnlag for å gjøre en mer helhetlig gjennomgang av forurensningsloven kap. 5 om avfall og forholdet til rammedirektivet for avfall. Eksempelvis fremkommer sentrale plikter i rammedirektivet for avfall av forskrift, og ikke av loven selv. Dette er uheldig og kan være med på å gjøre avfallsregelverket vanskelig tilgjengelig og dermed gjøre etterlevelsen av regelverket mindre effektiv".

Les mer på direktoratets hjemmeside her!