NFFA er tilfreds med at vedlegget uttrykker at myndighetenes fokus er å bringe miljøgifter ut av kretsløpet, og dessuten erkjenner farlig avfallskjedens avgjørende betydning for dette. Videre anser NFFA at vedlegget er balansert og realitetsorientert bl.a. hva gjelder ambisjonene om materialgjenvinning og det fortsatte behovet for trygge sluttbehandlingsløsninger.

NFFAs hovedanliggende er imidlertid at dokumentet neppe kan sies å uttrykke en plan for myndighetenes ambisjoner innen farlig avfallsområdet frem mot 2025. NFFAs forventing var at dette dokumentet skulle inneholde initiativ og tilrettelegginger basert på den betydelig faktabaserte kunnskapsmengde som nå foreligger om farlig avfallsfeltet. I høringsuttalelsen heter det bl.a.:

"Vi baserte denne forhåpningen også på at direktoratet i samråd med Klima -og miljødepartementet valgte å utsette omtalen av farlig avfall i «Nasjonal avfallsplan 2020-2025 og avfallsforebyggingsprogram» inntil Ekspertutvalget om farlig avfall hadde avlagt sin rapport (1. november 2019)".

En plan må kunne inneholde initiativ og forslag til tilrettelegginger uten å bli "politisk", mener NFFA, og henviser med skepsis til direktoratets egen bemerkning i høringsdokumentene om at: «Innspill om ny avfallspolitikk vil ikke tas inn i endelig avfallsplan og avfallsforebyggingsprogram, siden politikk ikke er del av avfallsplanen, men dekkes av stortingsmeldinger og nasjonale strategier».

Selv med denne beskrankningen mener NFFA at «Nasjonal avfallsplan og forebyggingsprogram 2020-2025. Vedlegg om farlig avfall» burde inneholdt ambisjoner, initiativ og tilrettelegginger som kunne gi farlig avfallsaktørene – både avfallsprodusenter og de som håndterer farlig avfall – konkrete innspill og avklaringer som skaper trygghet bl.a. relatert til investeringer i løsninger som utnytter nyttige og eventuelt kommersielt gjenvinnbare elementer i det farlige avfallet. NFFA uttrykket videre at det offentlige ordskiftet og de politiske beslutningsprosessene relatert håndtering av farlig avfall trenger proaktive fagmyndigheter.  Dette kommenteres slik:

"....kan vi ikke se at tilrettelegginger, avklaringer og initiativ trenger å bryte med fagdirektoratets rolle vis avis den rolle nasjonale strategier og politiske beslutningsprosesser har. Vi vil snarere påpeke at det offentlige ordskiftet og de politiske beslutningsprosesser lokalt og sentralt de siste årene har vært skadelidende av fagmyndighetenes tilbaketrukne rolle som tilrettelegger, premissgiver og forslagsstiller. 

Les hele NFFAs høringsuttalelse her!