Etter revisjonen av Tomt & Tørt-ordningen (2019) – hvor NFFA og enkelte av våre medlemmer var intervjuet – opplever flere i bransjen skjerping av tidligere praksis. Konsekvensen er at emballasjeavfall slik som nevnt innledningsvis påstått ikke kommer inn i behandlingskjeden på samme måte som tidligere.

Den reviderte veilederen fra Grønt Punkt Norge (som administrerer Tomt & Tørt-ordningen) formidler at all emballasje som er merket med emblemene for Akutt giftig, Oksyderende, Kronisk helsefare (NB: merket med «Fare»), Gass under trykk, Eksplosjonsfarlig eller Brannfarlig (NB: merket med «Fare») skal leveres på godkjent mottak for farlig avfall uansett kontamineringsgrad. Dette hevdes overfor NFFA å gi noen konsekvenser nedstrøms samt i forhold til deklarering:

  • Ordinære forbrenningsanlegg ønsker ikke å ta imot dette avfallet uansett
  • Glass- og metallgjenvinningsaktørene avviser emballasje som har noen form for faremerking
  • Den kobling som gis i tilgjengelig informasjonsmateriell har begrenset informasjon i forhold til avfallshåndteringen (herunder tilordning av avfallsstoffnummer og EAL-kode ved deklarering) og kan vanskelig brukes som grunnlag for kategorisering av emballasjen som avfall.
  • Når det gjelder faremerkingen på plastemballasjer, kan tilgjengelig veiledningsmateriell tolkes som at det er avfallsanleggene som skal stå for denne merkingen. Men det er definitivt produsent / leverandør av produktene som har ansvaret for CLP-merkingen. Når produktene kasseres vil originalemballasjen normalt ha denne merkingen intakt.

NFFA understreker at vi ikke har hatt dialog med aktørene nevnt ovenfor.

Medlemmer som har meldt problemstillingen til oss, henviser til bl.a. følgende kilder for sin informasjon:

Forsøk på avklaringer

Etter en uformell høringsrunde hos medlemmer og i NFFAs nettverk, er det forståelig og fremstår nødvendig at praksis knyttet til håndtering av denne avfallsfraksjonen er innskjerpet. Innskjerpelsene er imidlertid ikke konsekvens av regelverksendringer, men som følge av strengere praksis. Denne praksis «rammer» avfallsprodusentene. NFFA-juristen opprettholder den vurderingen som er gjort tidligere, nemlig med følgende hovedkonklusjoner:

  • Emballasjeavfall skal være gjenstand for standard klassifikasjon av farlig avfall i tråd med deklarasjonssystemet.
  • Dette medfører at dersom laboratorieavfall, kjemikalierester, maling o.l. er faremerket og det er rester igjen som ikke er helt ubetydelige, så vil emballasjeavfallet være omfattet av avfallslisten (EAL) som stjernemerket.
  • Med stjernemerkingen følger deklarasjonsplikt som farlig avfall.
  • Det er irrelevant for klassifikasjonen hvorvidt f.eks. malingen er gjennomherdet. Det er godt mulig man kan hevde miljøfaren er liten på grunn av gjennomherdingen, men er det på emballasjen spesifikasjoner som tilsier stjernemerking, må man forholde seg deretter.
  • Systemet er «rigid» nettopp for å sikre en felleseuropeisk standard for klassifikasjon. Det er da ikke til å unngå at man kan få utslag som kan oppfattes som urimelige.
  • Ovenstående må holdes opp mot følgende: Faremerkingen på emballasjen vil normalt gjelde innholdet. Dersom slik faremerket emballasje er fri for sitt innhold («tomt og tørt») følger det ikke av avfallsregelverket at selve emballasjen skal klassifiseres som farlig avfall. Dette gjelder selvsagt forutsatt at emballasjen i seg selv ikke overskrider grenseverdiene for farlig avfall. NFFAs jurist og fagpanel påpeker imidlertid at aktører har anledning til å følge en strengere praksis enn den som følger av regelverket.

NFFA-veilederen om emballasje

Vi henviser for øvrig til NFFA-veilederen 2019-2021 hvor forslag til klassifisering oppgis for fire avfallstyper / grupper (alle disse er tilordnet EAL-kode 150110 – stjernemerket uten speilinngang):

7051 Maling, lim og lakk 

Emballasje, kassert, tom, ikke rengjort med rester av maling, lim og lakk

7131 Syrer, uorganiske 

Emballasje, kassert, tom, ikke rengjort med rester av syrer, uorganiske

7132 Baser, uorganiske 

Emballasje, kassert, tom, ikke rengjort med rester av baser

7134 Surt organisk avfall 

Emballasje, kassert, tom, ikke rengjort med rester av kjemikalier

Revisjonen av "NFFA-veilederen 2021-2023" pågår nå. NFFA vil i dette arbeidet ettergå og forsøke ytterligere å klargjøre problematikken som oppstår ved håndtering av emballasjeavfall.