Representanter fra styret i NFFA har i møte med Mepex gitt innspill til utredningen. 

Formålet med prosjektet er å skape grunnlag for likere rammer og vilkår på tvers av fylkene for derved å sikre forutsigbarhet, likebehandling og redusere risiko for konkurransevridning. Prosjektet skal:

  • Gi en oversikt over avfallsanlegg som ligger under statsforvalterens ansvarsområde og som kan egne seg for forskriftsregulering
  • Gi en anbefaling av hvilke typer avfallsanlegg som bør prioriteres for å reguleres gjennom forskrift, helt eller delvis
  • Gi en anbefaling av hvilke typer krav som bør reguleres gjennom forskrift
  • Etablere en liste over anslagsvis 4-5 anleggskategorier som ut fra visse kriterier kan egne seg for forskriftsregulering.

Blant de innspill som NFFAs styrerepresentanter ga, var ønske om at mottaksanlegg for farlig avfall fortsatt skal ha tillatelse, bl.a. for å forhindre at useriøse aktører får etablere seg. Det ble også henvist til at Industriutslippsdirektivet krever tillatelse for anlegg med lagerkapasitet over 50 tonn. En mulig forskrift for anlegg under denne grensen kan være uinteressant siden det nesten ikke er noen (utover kommunale) som er under en slik grense. Fra NFFA-styremedlemmenes side ble det også påpekt at det ofte er særdeles lang behandlingstid for søknader om tillatelse og endringer i disse.