Konferansier var Torbjørn Steensrud, som også er leder av Fagforum farlig avfall. Han poengterte viktigheten av at bransjen endelig kan møtes fysisk, med de ubestridte fordeler dette har for både læring, erfaringsutveksling og kommunikasjon bransjefagfolk imellom. Her følger noen punkter fra et utvalg av foredragene:

 • Tema: Nytt fra DSB (sjefingeniør Arne Lærdal, DSB). 

Lærdal konsentrerte seg om hendelsen hos Returkraft 24. juni ifjor. DSB har konkludert med at en gnist fra sveisearbeid (d.v.s. tennkilden) antente en dampsky som igjen forårsaker eksplosjon. Restavfall i bunkeren samt biler ved tømmelukene ble antent. Det er DSBs konklusjon at en tankleveranse av avfall samme dag som er årsak til gasskyen som forårsaket den tragiske hendelsen med flere skadde, hvorav to med alvorlige brannskader og mer enn 150 MNOK i økonomiske kostnader. Lærdal konkluderte for DSB sin del med at leveransen på tankbilen var klassifisert uten faglig grunnlag til avfallsstoffnummer 7022 samt at brannklassifiseringen var manglende. Arne Lærdal formidlet bl.a. følgende lærepunkter:

 1. Avsender skal sørge for at transportør og mottaker får nødvendig og korrekt informasjon om avfallet
 2. Avsender skal deklarere med det avfallsstoffnummer og avfallskode som gir den beste beskrivelsen av og informasjonen om avfallet
 3. De-klassifisering eller om-klassifisering av farlig avfall/gods kan ikke gjøres på noe annet grunnlag enn testkriteriene i regelverket
 4. Det er ikke faglig grunnlag for å anta at alle brannfarlige stoffer i oljeholdig slam vil skille seg ut i toppfasen ved gravimetrisk settling
 5. Avsenders ansatte må ha tilstrekkelig og nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner
 6. Viktig å styrke sikkerhetsrådgivers kompetanse på fareklassifisering
 • Tema: Returordningen for fyrverkeri sett fra fyrverkeribransjen (Rikard Spets, Norsk fyrverkeriforening).

Fra både Miljødirektoratet og Norsk fyrverkeriforening ble det uttrykt stor usikkerhet om i hvilken form og til hvilken tid endringene i Avfallsforskriftens kap. 11 om fyrverkeriavfall vil få ikrafttredelse. NFFAs vurdering - tross stor usikkerhet - er at fastsettelse muligens vil skje tidligst i juni og ikrafttredelse tidligst fra 01.01.23. Rikard Spets uttrykte på sin forenings vegne stor usikkerhet om hensiktsmessigheten og konsekvensene av forskriftsendringen. Han mente det fremstår som urimelig at importørene må reise lange strekninger for å hente det han påstod ville være ubetydelige mengder fyrverkeri. Kostnadsfordeling, klassifisering etter langvarig oppbevaring i vannbad og behandling av samme uttrykte også Spets usikkerhet til. "Fordyrende løsning uten effekt hverken for skader eller uønskede hendelser", mente Rikard Spets som henviste til at ingen lignende ordninger var på trappene i våre naboland.

 • Tema: Forberedelser til endringer i forskriften om pyrotekniske artikler (Dunja Sayyed, overingeniør farlig avfall og sikkerhetsrådgiver, Oslo REG).

Innlegget etterfulgte Norsk fyrverkeriforenings presentasjon, og tok for seg Renovasjon- og gjenvinningsetaten i Oslo sin forberedelse til mottak av fyrverkeri i klassene F1, F2 og F3 som er fyrverkeri til underholdning og alminnelig bruk (lett gjenkjennelig også på "selgende" innpakning). Det er fortsatt ikke tillatt å motta fyrverkeri i kategori F4, som er ment for profesjonelle pyroteknikere, øvrige eksplosiver o.l.). Vi oppsummerer noen av Dunja Sayyeds og Oslo REG sine forberedelser nedenfor. De gir sikkert tips til andre mottaksanlegg som nå starter forberedelsene:

 1. Lage ny instruks for mottakskontroll samt redigere prosedyren for avfall ikke tillatt mottatt
 2. Gjennomføre risikovurdering som følge av eventuell endring av gjeldende arbeidsrutine 
 3. Skaffe sikkerhetsdatablad til noen produkter i aktuelle kategorier (F1, F2 og F3)
 4. Etablere system for innregistrering av mottatte mengder fyrverkeri, d.v.s. at man bl.a. registrerer når 10 kg NEI (Netto Eksplosivt Innhold) er nådd
 5. Opplæring av de ansatte for å styrke mottakskontrollen
 6. Vurdering av lokaler (innendørs / utendørs)
 7. Vurderinger av vannbad (hvor ofte skal vannet byttes, forurensningsgrad / behandlingsbehov for vannet i forhold til forurensningsgrad, frostproblematikk m.v.)

Dunja Sayyed opplyste for øvrig at Oslo REG har flere bekymringspunkter relatert til vannbadet som er angitt benyttet i forskriftsforslaget. Derfor har man søkt om fritak for å benytte vannbad og istedet bruke annet "emballeringsmiddel" for å tilfredsstille sikkerhetskravene relatert bl.a. til brannvern.

 • Tema: Nytt fra Miljødirektoratet (Ingebjørg Svindland, sjefsingeniør, Miljødirektoratet, seksjon for sirkulær økonomi). Her er noen av Ingebjørgs momenter.
 1. Forslaget til endringer i Avfallsforskriftens kap. 11 (om fyrverkeriavfall) ligger til vurdering i Justis- og beredskapsdepartementet. Tidspunkt for ikrafttredelse er uavklart. 
 2. EUs krav til separat innsamling av farlig avfall fra husholdningene blir gjeldende fra 01.01.2025. Hensikten er å sikre helse- og miljømessig forsvarlig behandling i tråd med avfallshierarkiet samt unngå forurensing av annet husholdningsavfall. Miljødirektoratet vil gjennomføre ringeundersøkelse i sommer for å kartlegge bl.a. mottakstilbudet i kommunene.  Direktoratet vil vurdere behov for revisjon av veileder (TA-1665) samt tilsyn og ev. regelverksendringer. Hun poengterte at kommunene må tilse god brukervennlighet i forhold til avstand (samme nærhet som restavfall) samt god informasjon til innbyggerne.
 3. Det foreligger forslag til nye krav for EE-avfall som bl.a. inneholder skriftlig samtykke til henting av EE-avfall fra mottak (også dersom EE-avfall hentes av andre enn returselskap), krav til dokumentasjon på gjenvinning m.v.
 4. Det ble kort orientert om resultatene fra tilsynsaksjon hos behandlingsanlegg for metal- og EE-avfall. For dårlig utsortering hos mottak, for dårlig sanering av EE-avfall hos behandlingsanlegg var noen av konklusjonene.
 5. Fluff fra fragmentering: Her registreres at mange har spørsmål / opplever uklarhet rundt klassifisering, hvilke stoffer i avfallet som skal vurderes, om tungmetaller skal inkluderes selv om de er i metallisk form m.v.  Dette er forhold som direktoratet arbeider med.
 6. Bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg: Her foregår et nordisk prosjekt om ny testmetode for klassifisering av bunnaske. Prosjektet baseres på ny metode i CLP.
 7. Maling: Ingebjørg Svindland henviste til at kassert maling kan være både farlig og ikke-farlig avfall avhengig av innhold av farlige stoffer siden det er såkalt speilinngang på dette i avfallslista. Dette betyr at avfallet er farlig avfall dersom det inneholder farlige stoffer over grenseverdiene i vedlegg 2 til avfallsforskriften kapittel 11. Dersom avfallet ikke inneholder farlige stoffer over grenseverdiene vil det ikke være å anse som farlig avfall, og det er ikke deklarasjonsplikt på avfallet.Når det gjelder emballering og merking for transport skal dette være iht. ADR, og det kan være ulike krav avhengig av egenskapene til avfallet. Ingebjørg viste til DSB som er rette myndighet for dette.
 8. Videreutvikling av deklarasjonssystemet: Miljødirektoratet jobber med videreutvikling for bl.a. å sikre flyt gjennom hele verdikjeden (sende en enkeltdeklarasjon gjennom alle ledd), enklere samdeklarering, oppnå en mer komplett løsning samt ivareta EUs krav om elektroniske registre herunder økt sporbarhet for myndighetene. Miljødirektoratet innser at Avfallsdeklarering.no nå begynner å lide av "tidens tann", d.v.s. at også videreutviklingsoppgaven er mer utfordrende enn ved et nytt system. Man forbereder seg nå på en pilotperiode med ny funksjonalitet. Informasjon om dette vil følge senere.

For øvrig:

 • Torgrim Diseth, driftsoperatør ved SØIR IKS hadde interessant presentasjon av hans og sine kollegers arbeid med å etablere et moderne farlig avfallsmottak. Tankevekkende og morsom presentasjon fra et krevende prosjekt som innebar nybrottsarbeid både for Torgrim og selskapet han jobber i!
 • Henrikke Raasok, fagansvarlig farlig avfall, ROAF IKS presenterte sine erfaringer med salg av farlig avfall innlevert på mottaksstasjon. Blant Henrikkes tips: Velg å selge produkter/varemerker som fortsatt er i omløp, "snille" ting, ha datablad tilgjengelig, vær klar over at folk ikke har "peiling" på hva de leverer, obs på frostproblematikk spesielt hva gjelder maling, spør de som leverer om de mener det er OK å selge videre. Hun refererte til NFFAs (Forum for farlig avfall) sin veileder for nettopp salg på gjenvinningsstasjon.
 • Reidar Seim, konsulent i Damhaug Consulting gjennomgikk konsulentenes rolle i offentlige anbudsprosesser innen avfallsområdet. Han hadde også betraktninger og innspill til NFFA (Forum farlig avfall) sin veileder om nettopp kjøp av farlig avfallstjenester. I forkant av denne presentasjonen orienterte Torbjørn Steensrud om denne veilederen.
 • Tormod Selen Lundberg, seniorrådgiver i Lindum AS holdt interessant presentasjon om problematikk relatert til behandling av sand og slam fra oljeutskillere, og ikke minst Lindums nye metode. Typiske utfordringer ved denne fraksjonen er bl.a. varierende konsistens, varierende oljeinnhold, ulik forbehandling samt fremmedlegemer (stein, bildeler, plasthansker m.v.). 
 • Marianne Wiker Stensland, seksjonsleder farlig avfall, Oslo REG reflekterte over Sikker jobb-analyse (SJA). Hun berørte bl.a. når det er aktuelt å gjennomføre SJA og presenterte eksempler på situasjoner hvor SJA ble gjennomført

 

 

 

.