Norsk Industri v/ Stein Lier Hansen, Bellona v/ Fredrik Hauge, MEF v/ Sverre Huse Fagerli, Avfall Norge v/ Cecilie Lind samt representant fra Sjømat Norge støttet alle anmodningen om skriftlig høring med merknadsbehandling hvor ansvarlige myndigheter besvarer det som blir tatt opp av høringsinstansene.

Deltakerne på "innspillsmøtet" fikk hver tre minutter til sin framføring. Gen.sekr. Roar Hansen i NFFA sitt innlegg var slik:

"Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har ca. 130 medlemsbedrifter som både genererer og håndterer farlig avfall. Som bransjeorganisasjon er vår ambisjon å være en ekspertorganisasjon innen den komplekse farlig avfallsområdet.

I den tiden som har vært til disposisjon har NFFA ikke hatt anledning til å behandle ekspertutvalgets rapport i våre formelle organer. Vårt hovedbudskap i dag er som følger:

Av årsaker jeg nå kort skal gjennomgå, ber vi om at ekspertutvalgets rapport blir gjenstand for en skriftlig høringsprosess med kort tidsfrist. Som del av denne skriftlige høringsprosessen må det inngå en merknadsbehandling hvor ansvarlige myndigheter besvarer det som blir tatt opp av høringsinstansene.

Bakgrunnen for denne anmodningen er:

  • I forkant av utvalgets rapport har NFFA gitt skriftlige innspill til deres arbeid. Vi har deltatt i to «innspillsmøter» med minutters varighet.
  • Når nå ekspertutvalgets rapport foreligger – og basert på rapportens innhold – framstår «innspillsmøter» av den karakter vi har i dag som ikke å bidra til en trygg avslutning og konklusjon i den 5 år lange prosessen myndighetene nå har ført knyttet til nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall etter Langøya-deponiets avslutning.

En skriftlig høringsprosess begrunner NFFA også med:

  1. NFFA har ingen grunn til å underkjenne ekspertutvalgets rapport. Men den inneholder forhold som helt avgjort trenger å kommenteres, nyanseres og dokumenteres grundig før de legges til grunn for beslutninger. Det er ikke anledning i dag til å trekke fram slike forhold. Men helt overordnet registrerer vi – og trenger tid til å forstå – bl.a. hvorfor utvalgets rapport står i motstrid til fagdirektoratets (altså Miljødirektoratets) vurderinger på enkelte vesentlige punkter. Og følgelig gis anledning til å kommentere slike motstridende punkter for å bidra til å skape et mest mulig godt og legitimert beslutningsgrunnlag.
  1. Beslutningene i denne saken er av helt avgjørende betydning for fortsatt trygg behandling av farlig avfall i Norge. Dette i en situasjon hvor det er dokumentert at farlig avfallsmengdene vil øke betydelig de neste tiårene. Og dette tross det arbeidet som nå pågår både i avfallsproduserende og avfallsbehandlende industri om gjenvinning av nyttige stoffer i det farlige avfallet som samfunnet skaper. Vi må derfor være trygge på at det tas beslutninger som ikke medfører at det bygges «søppelberg» av farlig avfall i Norge eller hvor vi kommer i konflikt med – hverken midlertidig eller på lengre sikt – med våre internasjonale forpliktelser og den rollen vi har som et foregangsland innen farlig avfallshåndtering.
  1. Beslutninger i denne saken er av stor viktighet for både den delen av norsk industri som produserer farlig avfall og for den del av industrien som er definert som avfalls- og gjenvinningsbedrifter. Beslutninger i denne saken legger grunnlaget enten for å skape nye arbeidsplasser og kompetansemiljøer eller å nedlegge arbeidsplasser i begge disse delene av norsk industri.

Altså: Med bakgrunn i sakens viktighet – og ikke bare en lokaliseringsdebatt som dessverre har vært basert både på ukunnskap og fraskrivelse av samfunnsansvar – ber Norsk forening for farlig avfall (NFFA) om at ekspertutvalgets rapport blir gjenstand for en skriftlig høringsprosess med kort tidsfrist.

Takk for oppmerksomheten!"