NFFA har nå bedt Politidirektoratet innskjerpe overfor politidistriktene deres plikt til å motta og destruere ammunisjonen som hensettes på avfallsmottakene. NFFAs anmodning skjer etter at flere av medlemmene i bransjeforeningen opplever at politiet avviser slik assistanse. Det medfører utfordringer for mottakene som hverken har tillatelse eller kompetanse til å desarmere ammunisjonen som er ulovlig hensatt.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ba på bransjens landskonferanse i vinter avfalls- og gjenvinningsbransjen være årvåkne overfor det PST karakteriserer som potensielle «angrepsmidler». Enkeltpersoner og grupperinger med ekstreme holdninger kan ha interesse av ammunisjon, kjemikalier, gasser og annet som avfallsmottakene må håndtere, advarte PST på konferansen og henviste til terrortrusselnivået i Europa.     

Norsk forening farlig avfall (NFFA) har medlemmer som daglig håndterer avfall som uvedkommende kan benytte som «angrepsmidler». Dette gjelder ikke minst kjemikalier, men disse har avfallsbransjen både kompetanse, rutiner og destruksjonsløsninger for å håndtere. Ammunisjon og eksplosiver må imidlertid politiet eller Forsvaret ta seg av. 

Generalsekretær Randi Pedersen i NFFA:

-Det er ikke uvanlig at mottak registrerer flere hundre kilo ammunisjon årlig. Det er registrert flere tilfeller hvor hele kartonger med skarp ammunisjon, fenghetter og øvelsesgranater er kastet i restavfallet eller i andre avfallscontainere på mottaket. Slik innsamlingssystemet for avfall er organisert i Norge, er det tilnærmet umulig å hindre at slik ulovlig hensettelse skjer. På vegne av våre over 140 medlemsvirksomheter håper vi alle politidistriktene nå begynner å følge Våpenlovens § 27 og sørger for destruksjonen.

 NFFA vil rette en henvendelse til alle landets politidistrikter om å være seg sitt ansvar bevist og respondere når avfallsmottakene henvender seg med ulovlig hensatt ammunisjon og sprengstoff.  Vi oppfordrer også publikum om å henvende seg direkte til politiet for å levere slike saker.

Les Politidirektoratets svar til NFFA her!