Viktig informasjon om elektronisk deklarering

Viktig informasjon om elektronisk deklarering

 • 12. november 2014
 • 0 Kommentarer
Miljødirektoratet lanserer tidlig i 2015 elektronisk system som skal erstatte det papirbaserte deklarasjonssystemet for farlig avfall og radioaktivt avfall. NFFA har sittet i referansegruppe for direktoratets arbeid. Vi kan derfor nå gi viktig praktisk informasjon til medlemmene om det nye systemet. Informasjonen gjør at medlemmene allerede nå kan starte tilrettelegging for bruk av det nye systemet.

NFFA har gitt innspill til Miljødirektoratet om «Sirkulær økonomi»

NFFA har gitt innspill til Miljødirektoratet om «Sirkulær økonomi»

 • 6. november 2014
 • 0 Kommentarer
Miljødirektoratet skal utarbeide EØS-notat som kan bevirke endringer i en rekke forskrifter og gjeldede regime for håndtering av farlig avfall. Direktoratet har bedt om innspill fra NFFA, før deres notat utarbeides. Vårt innspill omhandler forhold som bl.a. sporing og registrering, ensartet deklarasjonsplikt for hele EU-området, grensekryssende transport, ensartede avfallskoder, problematikk relatert til samdeklarering i Europa, EUs krav om tillatelse for innsamling og transport av farlig avfall, ulike praksis blant EU-landene m.v.

Påminnelse: Siste sjanse for deltakelse på NFFA-kurs i år!

Påminnelse: Siste sjanse for deltakelse på NFFA-kurs i år!

 • 6. november 2014
 • 0 Kommentarer
Benytt sjansen til deltakelse på kurs spesielt utformet for våre medlemmer!

NFFAs grunnkurs i farlig avfall med innretning offshoreavfall

NFFAs grunnkurs i farlig avfall med innretning offshoreavfall

 • 6. november 2014
 • 0 Kommentarer
I januar vil NFFAs grunnkurs i farlig avfall være videreutviklet i form av versjon som spesielt omfatter farlig avfall fra offshore.

Forurensede vinduer forårsaker spørsmål fra medlemmene

Forurensede vinduer forårsaker spørsmål fra medlemmene

 • 6. november 2014
 • 0 Kommentarer
NFFA har mottatt bekymringsmelding knyttet til en praksis som - igjen - synes å etablere seg, og som medfører at klorparafinvinduer knuses enten i forbindelse med lasting eller under transport.

Store variasjoner i grunnlaget for finansiell sikkerhet

Store variasjoner i grunnlaget for finansiell sikkerhet

 • 6. november 2014
 • 0 Kommentarer
Miljødirektoratet har gjort NFFA oppmerksom på at behandlingsanleggene angir svært sprikende kalkyler som underlag for den finansielle sikkerhet som stilles for alternativ behandling av det avfallet anlegget maksimalt kan lagre. Direktoratet ber om hjelp.

Håndtering av lysstoffrør og sparepærer

 • 6. november 2014
 • 0 Kommentarer
NFFA har dialog med Miljødirektoratet om håndtering og deklarering av lysstoffrør og sparepærer ved innlevering til godkjent mottak. Direktoratet og NFFA har noe ulike oppfatninger. Uenigheten består i om når deklarasjonsplikten på dette avfallet oppstår. Forholdet skaper praktiske utfordringer for flere av NFFAs medlemmer.

Plakater om farlig avfall på byggeplass

Plakater om farlig avfall på byggeplass

 • 6. november 2014
 • 0 Kommentarer
I løpet av desember vil våre medlemmer kunne bestille plakater som informerer om spesifikke avfallsfraksjoner i bygg- og anleggsprosjekter.

Miljødirektoratet etterkommer ønske fra NFFA

Miljødirektoratet etterkommer ønske fra NFFA

 • 6. november 2014
 • 0 Kommentarer
Miljødirektoratet etterkommer NFFAs oppfordring om å tillate bruk av EAL kode 120112 i kombinasjon med avfallsstoffnummer 7025.

El-bilbatterier på vei inn i avfallskjeden

El-bilbatterier på vei inn i avfallskjeden

 • 6. november 2014
 • 0 Kommentarer
Som NFFA-medlemmet AS Batteriretur orienterte om på årets Farlig avfallskonferanse, avstedkommer håndtering av batterier behov for særskilt og økende kunnskap. Èn av årsakene er også at batterier fra el-biler nå begynner å komme inn til våre medlemmer.

Husk: Seminar for mottak- og mellomlagrinsanlegg 12. januar

 • 6. november 2014
 • 0 Kommentarer
12. januar er dato for et seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg med tillatelse fra Fylkesmannen.

Ny forskrift vil komme: Registrering og sikring av visse typer farlig avfall

Ny forskrift vil komme: Registrering og sikring av visse typer farlig avfall

 • 6. november 2014
 • 0 Kommentarer
NFFA har vært høringsinstans for ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver (forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Forslaget vil medføre at alle mottak for farlig avfall må iverksette særskilte registrerings- og sikringstiltak for de typene farlig avfall som er nevnt.

OBS-varsel: Gulvbelegg med klorparafiner

OBS-varsel: Gulvbelegg med klorparafiner

 • 27. oktober 2014
 • 0 Kommentarer
OBS-varsel til våre medlemmer: Gulvbelegg med store mengder klorparafiner! Stammer spesielt fra idrettshaller.

Statsbudsjettet: Bortfall av deponiavgift, avgiftsfritak og nasjonalt resultatmål

 • 8. oktober 2014
 • 0 Kommentarer
Avgiftsfritaket for spillolje fjernes. Det samme gjør deponiavgiften. Nasjonalt resultatmål for generering av farlig avfall avvikles. Fortsatt prioritering av farlig avfall i avfallspolitikken.

Erfaringsmøte om refusjonsordningen for spillolje

Erfaringsmøte om refusjonsordningen for spillolje

 • 26. september 2014
 • 0 Kommentarer
Vi oppfordrer medlemmer som er omfattet av refusjonsordningen for spillolje til å delta på erfaringsmøte 4. november. Hovedtema blir tilpasning av refusjonsvilkår til det nye systemet for e-deklarering.

Farlig avfall 2014: Her er foredragene!

Farlig avfall 2014: Her er foredragene!

 • 20. september 2014
 • 0 Kommentarer
Takk til de over 370 deltakerne! Tilbakemeldingene tilsier at det ble holdt foredrag med høy faglig kvalitet og interesse. I tillegg ble det rettet kritiske, men oppbyggelige refleksjoner knyttet til oss som innehar den ansvarsfulle oppgaven å håndtere farlig avfall. Derved framstår konferansen slik den skal: Ikke bare som sosialt treffsted, men som bidragsyter til farlig avfallsbransjens kompetansebygging og evne til å fremstå bevisst, stolt og profesjonell.

Årsmøte i NFFA: Nye styremedlemmer

 • 22. mai 2014
 • 0 Kommentarer
NFFA har hatt årsmøte, og fire nye styremedlemmer er innvalgt.

Innkalling til årsmøte i NFFA 21. mai.

 • 28. april 2014
 • 0 Kommentarer
Det innkalles til ordinært årsmøte i NFFA onsdag 21. mai kl. 1030 - ca. 1200. Møtet er lagt til Scandic Hotell, Asker. NB: Straks etter årsmøtet gjennomføres medlemsmøte med korte fagpresentasjoner viktige for alle NFFAs medlemmer. I denne artikkelen ligger linker til innkalling, program, dokumenter og adresse for påmelding. Avslutning ca. kl. 1500.

NFFA vil møte samtlige fylkesmenn sammen med medlemmene

NFFA vil møte samtlige fylkesmenn sammen med medlemmene

 • 10. mars 2014
 • 0 Kommentarer
NFFA er nå i gang med å avtale møter med miljøavdelingene hos samtlige fylkesmenn. Vi ønsker å ha med de lokale medlemmene i disse møtene.

Kompetansekravene: NFFA og Avfall Norge vil forsøke å konkretisere

 • 10. mars 2014
 • 0 Kommentarer
Begrepet ” tilstrekkelig kompetanse” (som forutsettes å kunne dokumenteres) brukes i forslaget til revidert Avfallsforskrift som nå vurderes i Klima- og miljødepartementet (KLD). NFFA og Avfall Norge skal gi innspill til konkretisering av begrepet.

RSS
12

Nyhetsarkiv