Åtte siffer i deklarasjonssystemet neste år?

 • 28. november 2011
 • 0 Kommentarer
Siden oppstarten av deklarasjonssystemet, tidlig på 90-tallet, har løpenumrene vært syvsifrede. Forbruket av deklarasjonsskjemaer har økt kontinuerlig de siste årene, noe som har medført at den syvsifrede nummerserien er i ferd med å brukes opp. Den må derfor erstattes av en serie med åtte siffer. Vi antar at overgangen vil måtte skje en gang i løpet av 2012. Vi varsler derfor aktørene, slik at de kan utføre nødvendige endringer i sine systemer. Klif vil komme med nærmere informasjon om...

Utfordrende kompetansesitasjon for farlig avfallsaktørene

 • 28. november 2011
 • 0 Kommentarer
NFFAs styreleder Roar Hansen uttaler i intervjuet at han har full forståelse for hvilken utfordring det er den enkelte aktør å holde kunnskapsnivået løpende oppdatert innenfor farlig avfallsområdet. Han forteller at NFFA får økende antall anmodninger både fra medlemmer og ikke-medlemmer om å avklare spørsmål bl.a. knyttet til deklarasjonssystemet, lovverket samt praktiske problemstillinger i medlemmenes daglige håndtering av farlig avfall. Hansen forteller at NFFA som ledd i...

Stortingsmeldingen: NFFA har utarbeidet innspill om bygg- og anleggsavfall

 • 28. november 2011
 • 0 Kommentarer

 

I egenskap av vårt lederskap i arbeidsgruppen for kunnskap og informasjon og vår sekretærrolle i nettverket bak Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) har NFFAs sekretariat utarbeidet innspill til arbeidet med ny stortingsmelding om avfallspolitikken. Avfall fra bygge- og anleggssektoren (s.k. BA-avfall) utgjør en av de største avfallsfraksjonene i Norge. Fraksjonen...


Radioaktivt avfall: Misvisende informasjon fra oljebransjen

 • 28. november 2011
 • 0 Kommentarer

For ordens skyld presiserer vi at dette er feilinformasjon.

Forutsatt at forpliktelsene iht. Avfallsforskriftens kap. 11 er oppfylt og at nødvendig tillatelse fra Klif innehas på gjeldende avfallsfraksjon for eksempel 7022 / 3022-2 Oljeforurenset masse, trenger ikke farlig avfallsaktører søke om...


Pressesaft fra biloppsamlere

 • 28. november 2011
 • 0 Kommentarer

Dette er ”saften" som kommer fra bilene når de presses. I følge lovverket skal det i utgangspunktet ikke være noe flytende igjen i en bil når den presses, dvs. alt skal være tappet av. Dersom det allikevel er noe flytende eller lignende igjen skal dette deklareres som farlig avfall hvis det...


NFFA og Norsk Industri enig om tettere samarbeid

 • 28. november 2011
 • 0 Kommentarer

NFFA er eneste forening som utelukkende arbeider med farlig avfallsproblematikk, og har ekspertstatus på dette området. Spesielt er det også at NFFA særskilt arbeider med praktiske problemstillinger. Samarbeidet endrer ikke at Norsk Industri og NFFA er selvstendige organisasjoner med egen identitet og formål,...


NFFA i møte med farlig avfallsledelsen i Klif

 • 28. november 2011
 • 0 Kommentarer
Flere av disse er innmeldt av NFFAs medlemmer. Det er avdelingsdirektør Marit Kjeldby sammen med utvalgte medarbeidere som møter NFFA. Vi kommer tilbake med informasjon etter møtet.

Konstruktiv dialog mellom Oljeindustriens Landsforening (OLF) og NFFA

 • 28. november 2011
 • 0 Kommentarer
NFFAs hovedanliggende var å påpeke avfallsprodusentenes rolle og juridiske ansvar som leverandører av farlig avfall til våre medlemmer. Vi ønsket å invitere til tettere dialog om felles problemstillinger vedrørende farlig avfall fra offshoresektoren. Møtet var konstruktivt og OLF understreket sitt ønske om å ha kontroll og dokumentasjon på at sluttbehandlingen av deres farlige avfall er i tråd med forskriftene. NFFA og OLF har felles oppfatning av at gjeldende EAL-kodesystem – til tross...

Klif-inspeksjoner med tema internkontroll

 • 28. november 2011
 • 0 Kommentarer
§ 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon 1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten – 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-,...

Byggavfallskonferanse 8. og 9. mars

 • 28. november 2011
 • 0 Kommentarer
Arrangementet er lagt til Oslo Kongressenter. Temaene denne gang er etikk, ansvar og god praksis og spørsmålene som skal belyses er bl.a om myndighetene gjør de rette prioriteringene når det gjelder byggavfall, hvilke oppdagelser av ”nye” typer farlig avfall som er gjort, hvordan man skal håndtere de store mengdene og hvordan riktig kildesortering skal foregå. Programmet finner du her.

Bransjeblad referer NFFA-uttalelser

 • 28. november 2011
 • 0 Kommentarer

I enkelte sammenhenger er systemet direkte ”dysfunksjonelt”, sier han og henviser til fylkesmennenes ulikbehandling, retursystemer som ikke er tilstrekkelig markedsorientert og tilpasset nye behov, myndigheter som tilsynelatende gir amnesti til aktører som har sviktende økonomi og et deklarasjonssystem som trenger...


Betydelige medlemsvekst også i år

 • 28. november 2011
 • 0 Kommentarer

NFFA har pr dato 83 medlemsbedrifter, hvilket er en vekst på hele 11 nye medlemmer hittil i år. Årets nye medlemmer er så langt Hallingdal Renovasjon, Solør Bioenergi, Sven Wiik AS, Miljøtransport, Østbø, GLT Avfall, Retura Helgeland, Halliburton, Haugaland IKS, Rokke...


Seminar om klorparafinholdig avfall: Avfallsstrøm uten styring?

Seminar om klorparafinholdig avfall: Avfallsstrøm uten styring?

 • 23. november 2011
 • 0 Kommentarer
Ved kommende årsskifte er det kassert 8,5 millioner isolerglassruter med vekt 339.122 tonn. I årene framover skal ytterligere 19,5 millioner ruter med vekt 786.349 tonn kasseres. Disse vil inneholde erstatningsstoffer for PCB, i hovedsak klorparafiner og ftalater. Problemet er at bare 5 prosent av total mengde kasserte isolerglassruter i dag blir ivaretatt gjennom den for øvrig suksessrike returordningen for PCB-ruter. -Vi har nå satt en viktig problemstilling på agendaen. NFFA vil...

NFFAs kompetansepool i gang

 • 19. oktober 2011
 • 0 Kommentarer
NFFA får i økende grad spørsmål fra medlemmene om deklarasjonsproblematikk m.v. Noen av spørsmålene krever utredning og kontakt med opptil flere myndighetsorganer samt behandling i NFFAs kompetansepool hvor det sitter spisskompetanse innen bl.a. jus, ADR, radioaktivitet, HMS, avfallskjemi og deklarering. Denne kompetansepoolen kompletteres nå, og blir lansert etter årsskiftet som viktig funksjon i NFFAs bransjeordning ”Topp kompetent”.   Sekretariatet og kompetansepoolen behandler...

Statsbudsjettet: Ingen store nyheter om farlig avfall

 • 6. oktober 2011
 • 0 Kommentarer
Noen forhold verdt å nevne:  Avgift på deponering av avfall er foreslått økt med 1,4 % - d.v.s. fra 280 kr / t til 284 kr / t. Avgift på avfall som deponeres med dispensasjon fra deponiforbudet er foreslått økt med 1,5 % - d.v.s. fra 463 kr / t til 470 kr / t. Avgiftsplikten på HFK (hydrofluorkarboner) og PFK (perfluorkarboner)skal i prinsippet omfatte alle blandinger av HFK og PFK. Regjeringen foreslår å utvide avgiftsplikten til å omfatte HFK- og PFK-gasser som i dag ikke er...

Nye medlemmer

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
Dette er de sist registrerte medlemmene: GLT Avfall er et interkommunalt avfallsselskap. Selskapet er eid av kommunene Østre og Vestre Toten, Søndre og Nordre Land og Gjøvik. Totalt er det ca 67000 innbyggere i regionen. Sven Wiik AS er etablert av personen med samme navn, og som har bakgrunn blant annet fra Veolia og AS Farlig Gods. Fagområdene er internkontroll, sikkerhetsrådgivning og opplæring innen farlig avfall og farlig gods. Kontor i Kristiansand. Solør Bioenergi er en ledende...

NFFAs veileder snart solgt i 600 eksemplarer!

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
NFFA-veilederen hensyntar de aller siste regelverksendringene, og gjør avklaringer på flere komplekse problemområder. Foreliggende utgave hensyntar bl.a.endringer i det internasjonale ADR / RID-regelverket 2011, nytt regelverk for radioaktivt avfall pr. 1. januar 2011, nye avfallsfraksjoner innen farlig avfall og en videreutviklet NFFA-tabell i tråd med ny NS;9341. Pris for medlemmer kun kr. 311 (rabatt ved større kjøp). Bestill veilederen her!

NFFAs høringsuttalelse vedrørende ny tilsynsveileder

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
Veilederen er myntet på kommunene i deres tilsyn på byggeplass. NFFA har innhentet synspunkter fra medlemmene, og vi er tilfreds med at BE har hensyntatt flere av våre synspunkter. Veilederen kan lastes opp her:   http://www.be.no/beweb/info/pressem/110701endringer.html

NFFA-foredrag på farlig avfallskonferanse i Stockholm

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
Seminaret hadde tittelen ”Aktuellt innom farlig avfall”, og NFFA var sammen med KLIFs Kari Aa eneste utenlandske foredragsholdere. Prosjektleder Marit Lindstad holdt NFFAs foredrag om prioriterte farlig avfallsfraksjoner i Norge. Over 100 hadde meldt sin interesse for seminaret, og tilhørerne vise viste NFFAs foredrag stor interesse. Mange gode oppfølgingsspørsmål både om temaet og NFFAs arbeid ble besvart.

NFFA arbeider med uttalelse til Stortingsmeldingen om avfall

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
Stortingsmeldingen om avfall skal legges fram høsten neste år. Dette er første gang på 12 år at det utarbeides en melding om nettopp avfall. Sist var i Stortingsmelding nr. 8 (1999-2000) Det er grunn til å anta at myndighetene benytter anledningen til å implementere det nye EU direktivet inn norsk avfallspolitikk i sammenheng med Stortingsmeldingen. Vi kommer tilbake til et arbeidsseminar for medlemmene og hvor hensikten er å registrere forhold som NFFA bør tilse tatt opp i...

RSS
123

Nyhetsarkiv