Nye veiledere for farlig avfall fra bygg- og anlegg

Nye veiledere for farlig avfall fra bygg- og anlegg

 • 22. november 2010
 • 0 Kommentarer
To at tre foldere er nå ferdigstilt:   Hvordan SORTERE OG HÅNDTERE seks viktige typer farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter Hvordan KARTLEGGE farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter   Den tredje folderen - "Hvordan DEKLARERE farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekter" - utkommer i løpet av desember i påvente av oppdatert informasjon om nye, kommende avfallsstoffnumre.   Foreløpig kan det...

Skjema for basiskarakterisering klart

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
Skjemaet omfatter alt avfall som skal til deponi (også farlig avfall), og det er avfallsprodusent som skal fylle det ut. Skjemaet er opprinnelig utarbeidet av Maskinentreprenørenes forening (MEF), Norsk Industri og Avfall Norge. Kravet om basiskarakterisering er forankret i Avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg II. NFFA oppfordrer våre medlemmer til å benytte det reviderte skjemaet, eventuelt gjøre nødvendige individuelle tilpasninger i dette.   Skjemaet kan lastes opp her....

Riksrevisjonen fortsetter dialogen med NFFA

Riksrevisjonen fortsetter dialogen med NFFA

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
Prosessen gir unik anledning til å få oppmerksomhet på forhold bransjen er utilfreds med. Sekretariatet er derfor innstilt på å bruke nødvendige ressurser for å gi Riksrevisjonen nyttige og velfunderte innspill. Ett av flere områder NFFA så langt har spilt inn, er myndighetenes ulikebehandling. Det være seg av lovverk eller ulike krav i tillatelser. Sekretariatet er blitt forelagt flere eksempler på ulikebehandling, men ønsker ytterligere tilfeller som belyser nettopp dette...

Nye foldere om farlig avfall i bygg og anlegg

Nye foldere om farlig avfall i bygg og anlegg

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
Disse veilederne er i løpet av kort tid tilgjengelige via vårt sekretariat og via hjemesidene til NFFA og Byggemiljø. Folderne vil også bli distribuert til relevante miljøer. Folderne har følgende tema: - Hvordan KARTLEGGE farlig avfall ved tiltak i eksisterende bygg og anlegg? - Hvordan SORTERE OG HÅNDTERE farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter? - Hvordan DEKLARE farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekter?

Flere prosesser i gang om avfallsstoffnummer

Flere prosesser i gang om avfallsstoffnummer

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
NFFA har referert ulike problemstillinger med avfallsstoffnummer i kontakt vi den siste tiden har hatt både med KLIF, Miljøverndepartementet, Statens strålevern og Norsk Standard. I god tid før årsskiftet forventer vi avklaringer om følgende forhold: - Nytt avfallsstoffnummer på propan- og gassbeholdere - Fjerning av avfallsstoffnummer 7999 Uklassifisert / ukjent farlig avfall (7090 er allerede fjernet og skal ikke lenger brukes) - Nye avfallsstoffnummer relatert avfall inneholdende...

Byggavfallskonferansen med NFFA-preg

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
Vårt engasjement er ikke minst utledet av vår ledelse av Farlig avfallsgruppen i Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP).   Konferansen har temaer som absolutt bør være av interesse for våre medlemmer. Både NFFA-medlemmer og sekretariatet skal på talerstolen.   Konferansen arrangeres i Oslo 10. og 11. februar. Programmet kan du lese her. 

Bakgrunn bl.a. i avvikssituasjonen: Bransjeordning under planlegging

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
NFFA analyserer nå grunnlagsdataene i aksjonen og har gjort flere interessante funn. Disse vil inngå i og bli benyttet i utformingen av den bransjeordningen vi arbeider med. Dette er en ordning som etter planen blir lansert 1. kvartal 2011, og vil inneholde flere funksjoner av stor nytteverdi for medlemmene: Overvåkingsfunksjon som innen utvalgte områder registrerer og raskt opplyser de medlemmer som berøres av endringer i forskrifter og lovverk  Funksjon som bearbeider (i...

Arbeidet med NFFAs veileder 2011 er påbegynt. Registrer deg i vårt erfaringspanel!

Arbeidet med NFFAs veileder 2011 er påbegynt. Registrer deg i vårt erfaringspanel!

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
Til våren kommer imidlertid ADR-forskriften i ny revidert utgave med flere vesentlige endringer. Den nye utgaven av NFFA-veilederen vil bli utvidet med flere nye farlig avfallsfraksjoner, og vil være tilpasset også nytt regelverk for avfall med radioaktivitet og ny revidert Norsk Standard 9431. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med AS Farlig Gods. NFFA har mottatt mange innspill til revisjonen av veilederen. Dette gjelder bl.a. problemstillinger som det er ønskelig at ny...

Her er hovedpunktene i nytt lovverk for avfall med radioaktivitet

 • 4. november 2010
 • 0 Kommentarer
Forskriften gjelder forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. De viktigste punktene våre medlemmer bør merke seg er disse: 1. Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2011 2. Det innføres en friklassegrense på 1Bq/g i tråd med anbefaling fra IAEA og med forslag som er til behandling i EU 3. Radioaktivt avfall med aktivitetsnivå mellom 1Bq/ og 10Bq/g skal leveres til anlegg som er godkjent for behandling av farlig avfall, eller har tillatelse fra...

Statsbudsjettet: Lite nytt fra farlig avfallsområdet

 • 5. oktober 2010
 • 0 Kommentarer
Noen hovedmerknader fra NFFA side, er:   · Mer til miljøforskning og miljøovervåking · MEN, mindre til MD og KLIF · Noe midler til utredning av radioaktiv forurensning i ytre miljø     Forslag til statsbudsjett for 2011 viser i hovedsak en videreføring av dagens avfallspolitikk. Aktører i NFFAs medlemsmasse bør være fornøyd med at regjeringen vektlegger viktige områder som å begrense utslipp av miljøgifter. Ambisjonen er også å redusere avfallsmengdene. Historikk viser...

Rekord på Farlig avfallskonferansen: Over 270 deltakere!

Rekord på Farlig avfallskonferansen: Over 270 deltakere!

 • 14. september 2010
 • 0 Kommentarer
Tilbakemeldingene etter årets konferanse på Rica Nidelven i Trondheim er svært gode. Foredragsholderne formidlet budskap konferansedeltakerne hadde praktisk nytte av i sin hverdag, var noen av de tilbakemeldingene vi registrerte.   Nederst på denne siden finner du en liten bildekavalkade.   Her er foredragene!   Direktør Ellen Hambro, KLIF: "Farlig avfall - status, krav og forventinger fra Klima- og forurensningsdirektoratet.   Vidar Høivangli, SIM...

Strålevernet svarer på spørsmål fra NFFA

Strålevernet svarer på spørsmål fra NFFA

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Regelverket som er på trappene (se tidligere info fra NFFA) har skapt mange spørsmål i farlig avfallsbransjen.   Her kan du se noen av spørsmålene og Strålevernets svar.   Foto: Fra NFFAs godt besøkte seminar i våres om det nye regelverket for radioaktivt avfall.

Refusjonsolje: KLIF imøtekommer NFFA på viktige punkter

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Medlemmenes innspill ble bl.a. hentet i et eget arbeidsseminar tidligere i år. Nå har KLIF meddelt flere endringer i ordningen.     Direktoratet ber også om å bli orientert av Norsas om månedlig rapportering om de anmodninger konsulentselskapet ikke finner refusjonsberettiget. Les KLIFs brev til Norsas og NFFA nedenfor.

Ny formulering av kompetansekravet

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
I den reviderte malen fra KLIF er kravene omformet og detaljert ytterligere. Den nye malen presiserer også at ”lagret farlig avfall skal medtas i bedriftens årlige regnskap i tråd med regnskapsloven, slik at de fremtidige kostnadene til behandlingen av dette avfallet fremkommer i regnskapet.” Se formuleringene rundt kompetansekravene her!   KLIFs Karl S. Norbraathen kommenterer overfor NFFA at det nå er formulert en mer fleksibel tilnærming enn tidligere bl.a. etter...

NFFA gjør presiseringer overfor Standard Norge om avfallsstoffnummer

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Dette gjelder 7155, 7156 og 7157. Vi påpeker imidlertid også nye forhold som Norsk Standard bør vurdere.    Vi gjør Norsk Standard oppmerksom på at vi nylig sendte brev til KLIF om behov for et nytt avfallstoffnummer på propan / gassbeholdere. Vi ber om at dette også tas med i den vurdering Norsk Standard nå skal gjøre.   Vi melder også at avfallstoffnummer 7999 Uklassifisert / ukjent farlig avfall står oppført under den nye standarden. Vi bør Norsk Standard om dette...

NFFA bekymret for mottaksstopp av EE-avfall

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Elretur AS har varslet mottaksstopp for EE-avfall i flere fylker. Selskapets begrunnelser er at deres forpliktede hentekvote er oppnådd.   Dermed er påny en situasjon oppstått hvor elektronisk avfall inneholdende komponenter med farlig avfall kan hope seg opp.   NFFA mener det er på høy tid at returordningen for elektrisk og elektronisk avfall må vurderes pånytt.   Nedenfor ser du KLIFs svar på NFFAs bekymringsmelding. 

Mer om refusjonsolje: KLIF enig med NFFA om behovet for analysestandarder

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Direktoratet ber nå om tilbud fra konsulentbransjen om tilbud på gjennomføring av arbeidet. Behovet for felles analysestandarder ble etterlyst i en egen gjennomgang NFFA hadde med KLIF på forsommeren.   I tilbudsbrevet KLIF har sendt konsulentselskapene heter det bl.a.:   "Dagens krav til analysemetoder er imidlertid lite detaljerte, og det viser seg at de to laboratoriene (NSO-laboratoriet og Eurofins-Chemlab AS) som utfører analyser for ordningen benytter forskjellige...

Ikke godt nok resultat av kontroll av mottaks- og mellomlagringsanlegg

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Denne gang hadde 123 av de 149 kontrollerte avvik (83 prosent). Dette representerer en økning på 10 prosent siden kontrollen for fire år siden. NFFA mener dette dessverre ikke er et resultat å være stolt av. Det vurderes politianmeldelse av to anlegg.    I møtet med NFFA uttrykte KLIF bekymring over de resultatene som kontrollaksjonen medførte, og at vi er inne i en negativ trend. Resultatet av kontrollen bidrar til at KLIF sannsynligvis ønsker å opprettholde et regime med...

Det blir rekorddeltakelse på Farlig avfall 2010

Det blir rekorddeltakelse på Farlig avfall 2010

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Påmeldingene til årets Farlig avfallskonferanse på Rica Nidelven hotell i Trondheim 14. og 15. september strømmer fortsatt på. Vi har derfor bestilt ytterligere hotellkapasitet. Vi ber våre medlemmer om ikke drøye med påmelding. Se programmet her!     Foto: Fra fjorårets konferanse i Oslo.

Avfallsstoffnummer på gassflasker og propanbeholdere kommer?

Avfallsstoffnummer på gassflasker og propanbeholdere kommer?

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Bakgrunnen er vårt innspill om eget stoffnummer for gassflasker og propanbeholdere. Les KLIFs brev til NFFA nedenfor.

RSS
123

Nyhetsarkiv