Status NHP – delprosjekt farlig avfall

 • 14. desember 2009
 • 0 Kommentarer
Overordnet formål med delprosjektet er å gjennomføre et utvalg av aktiviteter nedfelt i NHP for bygg- og anleggsavfall i perioden 2008 – 2012.   Prosjektet skal bidra til fremtidig forsvarlig håndtering og riktig behandling av 6 identifiserte farlige avfallstyper som finnes i bygningsmaterialer eller produkter brukt i bygg. Prosjektet skal også i 2010 fortsatt være pådriver for å formidle kunnskap og gi felles og oppdatert informasjon om avfallstypene.   En detaljert...

Siste nytt om e-deklareringsprosjektet

 • 14. desember 2009
 • 0 Kommentarer
Selv om det framtidige elektroniske systemet ennå ikke har materialisert seg tilstrekkelig til å kunne beskrives hva gjelder funksjonalitet m.v., er det tydelig at prosjektet vektlegger at det skal være utformet på brukernes premisser.   NFFAs sekretariat har i egne møter, og en rekke NFFA-medlemmer har gjennom en spørreundersøkelse gitt prosjektet innspill. Det er tydelig at disse innspillene er hensyntatt av SFT. Foreningen vil framover fortsatt bli orientert og derved få anledning...

Nytt regelverk for avfall med radioaktivitet: Store uklarheter om konsekvensene

Nytt regelverk for avfall med radioaktivitet: Store uklarheter om konsekvensene

 • 14. desember 2009
 • 0 Kommentarer
Mandatet går i korthet ut på å utrede praktiske og økonomiske konsekvenser av det nye regelverket. I tillegg skal gruppen estimere mengdene farlig avfall som årlig genereres og som inneholder radioaktivitet innenfor de grensene som nå er definert.   NFFA gjør et stort stykke arbeid i prosjektet, og sekretariatet vi vil takke de medlemmene som har gitt viktige innspill.   Vår foreløpige konklusjon fra arbeidet er at det er stor usikkerhet om hvilke avfallsfraksjoner som er...

Vellykket ADR-seminar for 26 deltakere!

Vellykket ADR-seminar for 26 deltakere!

 • 10. november 2009
 • 0 Kommentarer
Seminaret var tilpasset de som gir opplæring / oppdatering av personale som er involvert i mottak og transport av farlig gods / avfall. Under gjennomgangen av ADR-regelverket var det spesiell fokus på kap. 1.3. som belyser aktørenes forpliktelser i forhold til å regelmessig oppdatere sitt personell innen lovverket. I tillegg til å gjennomgå plikter som forskriften pålegger avsender, transportør og mottaker ble det nyttige diskusjoner rundt hverdagslige problemstillinger. Alle deltagerne får...

Vi oppnår resultater i NHP

Vi oppnår resultater i NHP

 • 22. oktober 2009
 • 0 Kommentarer
Innsatsen er konsentrert rundt seks prioriterte fraksjoner (fluorholdige gasser, bromerte flammehemmere, ftalater, klorerte parafiner, PCB og treimpregneringsmidler). Det er de tre førstnevnte som var planlagt prioritert inneværende år. NFFA er representert ved prosjektleder Marit Lindstad.   Her er en oppsummert oversikt over aktiviteter: 1. Fluorholdige gasser (kassert isolasjon/ miljøskadelig skumplast) NFFA har sammen med gode hjelpere fått innført nytt avfallsstoffnummer for...

Veilederen nå lagt ut kun til NFFAs medlemmer

Veilederen nå lagt ut kun til NFFAs medlemmer

 • 22. oktober 2009
 • 0 Kommentarer
Veilederen finnes her i en ikke utskrifts- / kopierbar versjon.   Bestilling av trykt versjon kan gjøres via marit.lindstad@nffa.no.   Har du glemt passordet ditt på lukket området på NFFAs hjemmeside, kontakt sekretariatet.   Nedlastning av revidert Veileder for transport av farlig avfall  nedenfor. 

NFFA tar initiativ: Usikkerhet i returordningen for PCB-ruter

 • 22. oktober 2009
 • 0 Kommentarer
Norsk forening for farlig avfall (NFFA) er av ulike bransjekilder informert om at det har oppstått uenighet mellom Ruteretur og aktørene som håndterer isolerglassruter som kan inneholde PCB. NFFA ønsker ikke å ta stilling til avtaleforhold mellom Ruteretur AS og øvrige aktører. Vi er imidlertid opptatt av at returordninger for farlig avfall fungerer godt, har entydig regelverk som er lett forståelig for alle og med den konsekvens at innsamlingsgrad opprettholdes / økes. NFFA har henvendt seg...

Medlemsundersøkelsen: NFFA-medlemmene er viktigste aktører innen farlig avfall

Medlemsundersøkelsen: NFFA-medlemmene er viktigste aktører innen farlig avfall

 • 22. oktober 2009
 • 0 Kommentarer
Et annet interessant tall: 615.640 tonn av SFTs registrerte volum på 691.266 tonn farlig avfall, blir håndtert av NFFAs medlemmer – d.v.s. imponerende 89 prosent.   Tallene viser hvilken posisjon foreningen nå har innenfor farlig avfallsområdet. Fakta fra undersøkelsen blir viktig bl.a. i vår dialog med myndighetene. Styret retter varm takk til alle medlemmer som bidro i undersøkelsen. 92 prosent svarprosent er strålende!   Bildetekst: Styret i NFFA består av (fra...

Tema ADR 2009: Et helt nødvendig medlemsseminar!

 • 8. oktober 2009
 • 0 Kommentarer
NB: I følge ADR-regelverket Kap. 1.3. er aktørene forpliktet til regelmessig å oppdatere sitt personell innen lovverket. Seminaret tar utgangspunkt i dette kravet, og vil ved endt seminar gi deltakerne dokumentasjon på at dette kravet er innfridd. Seminaret gjennomgår plikter som forskriften pålegger avsender, transportør og mottaker inklusive det personale som har oppgaver i forhold til lasting, pakking og fylling av farlig gods / avfall. Stikkord for seminaret: Kort om forskriften,...

NFFA: Kommunene må følge opp avfallsplaner i byggsektoren

 • 7. oktober 2009
 • 0 Kommentarer
I høringssvaret fra NFFA understrekes bl.a følgende punkter: Fortsatt obligatorisk krav om kommunal godkjenning av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse for å få igangsettingstillatelse. Dette er viktig bidrag til at farlig avfall fra bygg- og rivesektoren i økende grad tas forsvarlig hånd om Fortsatt obligatorisk krav om sluttrapporter. Dette for å underbygge seriøsitet og som et ”tvunget incitament” for at avfallsplaner virkelig utarbeides. Sluttrapportene er også viktig grunnlag...

Farlig Avfall 2009: Her er foredragene!

Farlig Avfall 2009: Her er foredragene!

 • 17. september 2009
 • 0 Kommentarer
Konferansen samlet også i år toneangivende aktører både fra privat og offentlig sektor. Foredragsholderne og temaene de presenterte fikk svært gode tilbakemeldinger. Det gjorde også miljøvernminister Erik Solheim for sin engasjerte innledning. Han berømmet forøvrig bransjen, understreket dens viktighet og hilste velkommen den stolthet bransjen etterhvert har fått.   De som ikke deltok i år, gikk glipp av en rekke poenger til nytte i egen hverdag. Både toll- og...

NB: Redusert gebyr for deklarering!

 • 2. september 2009
 • 0 Kommentarer
Endringen er nedfelt i avfallsforskriften kapittel 12 om gebyr for deklarering av farlig avfall. Paragraf § 12-2 om gebyrets størrelse:   "Gebyrets størrelse er kr 45,- pr. tonn avfall inntil 1000 tonn mottatt farlig avfall pr. år pr. bedrift. Når samlet årlig mottatt avfallsmengde blir større enn 1000 tonn, skal det ikke betales gebyr for den avfallsmengden som overstiger 1000 tonn."   Vi registrerer at ikke alle er klar over endringen. SFT har da også lagt ut...

NFFAs høringsuttalelse om avfall med radioaktivitet

 • 31. august 2009
 • 0 Kommentarer
I høringsuttalelsen tar vi opp en rekke forhold av betydning for våre medlemmer. Vi kommenterer bl.a. myndighetenes ansvar for balansert informasjon til allmennheten, hvilken betegnelse denne avfallsfraksjonen bør ha, hvilke regler som nå skal gjelde for avfall inneholdende mer enn 5 Bq / g, opplæringstilbud / kompetanse, forhold vedr. deklarering, analysebehov m.v.   Last ned NFFAs høringssvar via linken nedenfor.

SFT ønsker NFFA med i arbeidet med elektronisk deklarering

 • 20. august 2009
 • 0 Kommentarer
NFFA er ønsket med i den arbeidsgruppen som nå får en re-start. SFT tenker seg arbeidet gjennomført i flere trinn. I trinn 1 skal det utarbeides konsekvensutredninger, prosjektplan og kravspesifikasjon.   Tilsynet har inngått avtale med Mepex Consulting om bistand under trinn 1. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av 2009. Prosjektoppstart er i august.   NFFA ser fram til deltakelse i arbeidsgruppen. Vi mener det er store økonomiske og kvalitetsmessige gevinster å hente både...

NFFA vekker interesse i Sverige

 • 20. august 2009
 • 0 Kommentarer
På SAKABs 40-årsjubileum i august, er vi invitert til å presentere foreningen. Det svenske farlig avfallsmiljøet vil vurdere å etablere en svensk utgave av foreningen vår.

Høringsmøte med MD om radioaktivt avfall lovet godt

 • 20. august 2009
 • 0 Kommentarer
Møtet bidro til flere avklaringer i komplisert sakskompleks. Deltakerne er lovet et referat fra møtet, og med mest mulig konkrete svar på de spørsmål som ble meldt inn. Innen dette er mottatt, er NFFAs egne konklusjoner disse: Det er ikke aktuelt for myndighetene å utsette ikrafttreden av det nye regelverket, som er besluttet til 01.01.2010 Myndighetene (Statens strålevern, SFT/Miljøverndepartementet) vil bidra til etablering av ”kreative overgangsordninger” samt ”stor grad av...

Nyttig informasjonsmateriell innen bygg- og riveavfall

 • 27. juli 2009
 • 0 Kommentarer
Den ene informasjonsfolderen inneholder fakta om seks prioriterte avfallsfraksjoner, hvorav tre er nye og svært aktuelle: Klorparafiner, mykgjørere (ftalater) og fluorholdige gasser i isoloasjon.   Nedenfor kan du også laste ned folder om isolasjonsmaterialer som kan være farlig avfall. Denne folderen er utgitt av SFT. Slik isolasjon kan inneholde bromerte flammehemmere. Eldre isolasjon kan være blåst med miljøskadelige gasser som KFK og HKFK. Når slik isolasjon kasseres er...

Stor uklarhet om radioaktivt avfall - NFFA tar flere initiativ

 • 30. juni 2009
 • 0 Kommentarer
Bedrifter som i dag opplever seg uberørt av problematikk relatert radioaktivt avfall, kan allikevel være berørt av forslaget til nytt regelverk og de nye grenseverdiene som innføres. En konsekvens av nytt regelverk / nye grenseverdier kan være nødvendigheten av å søke spesiell tillatelse som mottak av radioaktivt avfall. NFFA vil oppfordre medlemsbedriftene til nøye å vurdere hvorvidt bedriften er berørt eller ikke. Andre konsekvenser er nye krav til målemetoder og utstyr, prosedyrer,...

Meld deg på Farlig avfall 2009!

 • 7. juni 2009
 • 0 Kommentarer
Farlig avfallskonferansene har lang tradisjon for å gi deltakerne viktig kunnskap, aktuell informasjon og nye erfaringer. Også Farlig Avfall 2009 blir en konferanse med høy nytteverdi.   Konferansen retter seg mot alle som på ulike måter har befatning med farlig avfall – det være seg som myndighet, rådgiver, virksomhet som genererer falig avfall, transporterer, behandler eller eksporterer farlig avfallsfraksjoner. Konferansen samler årlig om lag 200 engasjerte...

Stor kontrollaksjon i juni

 • 29. mai 2009
 • 0 Kommentarer
Gjennom NFFAs deltakelse i Nasjonal handlingsplan for bygg og riveavfall (NHP) har vi oppfordret SFT å offentliggjøre sin kontrolliste samt publisere informasjonsmateriell før aksjonen starter.  Denne anmodingen har tilsynet nå fulgt. SFTs kontrolliste samt to viktige informasjonsark om farlig avfall innen bygg og anlegg kan lastes ned nedenfor.   Innenfor farlig avfall forventer SFT bl.a. følgende: Det er lagt til rette for et er lagt til...

RSS
123

Nyhetsarkiv