Det blir et innholdsrikt og godt, nytt NFFA-år!

 • 23. desember 2008
 • 0 Kommentarer
Her er en oppsummert og forkortet liste over de saker foreningen vil arbeide med i månedene framover. I tillegg har vi høy beredskap i forhold til temaer som dukker opp, og som vi bør engasjere oss i.   En rekke tiltak som skal redusere avviksstatistikken i farlig avfallsbransjen Revisjon og ytterligere forbedret utgave av Veileder for transport av farlig avfall Farlig avfallskonferansen 2009 Et sterkt engasjement i Nasjonal handlingsplan for bygg- og riveavfall En...

Stor interesse for veilederen

Stor interesse for veilederen

 • 3. desember 2008
 • 0 Kommentarer
  Sekretariatet har fortsatt veiledere på lager. Medlemmer kan motta gratis inntil fem eksemplarer, og betaler deretter kr. 50,- for tilleggseksemplarer (kun mot å dekke porto) Prisen for ikke-medlemmer er kr. 250,- Veilederen er som kjent unik i sitt slag, spesielt ved at den i egen tabell (”NFFA-tabellen”) omgjør farlig avfall til farlig gods.   Allerede nå forbereder man et nytt opplag, delvis også fordi ADR-regelverket er under revisjon. Den reviderte veilederen vil bli...

NFFA-advokaten: Hvem har ansvaret?

 • 3. desember 2008
 • 0 Kommentarer
Advokat Einar Bratteng påpeker at spørsmålet som stilles kan ha mange svar, men gjennomgår problemstillingen ved å referere følgende eksempel:   En kunde leverer farlig avfall som undergis en senere behandling. Det viser seg at sammensetningen av avfallet ikke var den man trodde og det skjer en skade på person og/eller ting. Hvem har ansvaret?   Svar nr. 1 – kunden deklarerer Dersom kunden er en profesjonell og deklarerer sitt eget avfall må man som utgangspunkt legge til...

NFFA bidrar til økte mengder farlig avfall til behandling

 • 3. desember 2008
 • 0 Kommentarer
I dette prosjektet NFFA som tidligere meldt representert i flere grupper. Vi skal bl.a. jobbe både med kartlegging av nye miljøgifter samt farlige avfallsfraksjoner prioritert i planverket: Nettverket har som hovedmål: Alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte Alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyeste mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering Innen 01.01.2012 skal minst 80 % av byggavfallet gå til gjenvinning   Det...

Her er hva SFT vil kontrollere i 2009!

Her er hva SFT vil kontrollere i 2009!

 • 3. desember 2008
 • 0 Kommentarer
Aktørenes mottakskontroll Risikovurderinger som er gjort Bruk av deklarasjonssystemet Lagring, merking, blanding av fraksjoner Vedlikehold (spesielt tank- og rørkvalitet) Spillolje Sluttdisponeringen av farlig avfall Vannrensing og utslippskontroll Kompetanse på anleggene Eksport   NFFA vil ta tak i avvikssituasjonen, og planlegger nå et program med et bredt spekter med virkemidler – bl.a ulike tiltak for kompetanseheving, etablering av...

Arbeidsmøte sammen med SFT om miljøskadelige blåsemidler i skumplast

 • 3. desember 2008
 • 0 Kommentarer
Det nylig gjennomførte arbeidsmøtet ga en rekke avklaringer:   Fokus rettes spesielt mot isolasjonsmaterialer i bygg (selv om campingvogner, fritidsbåter, bobiler, isolerte vogntog er kilde til denne avfallsfraksjonen) Det er påkrevd med informasjon spesielt til byggebransjen, konsulenter, kommuner og farlig avfallsaktørene om denne avfallsfraksjonen Det finnes nedstrømsløsninger i Norge og Skandinavia Regelverket er klart – d.v.s.: Skumplast med fluorholdige gasser er...

Avvikssituasjonen: Konstruktiv dialog med SFT

Avvikssituasjonen: Konstruktiv dialog med SFT

 • 6. november 2008
 • 0 Kommentarer
Det var NFFA som tok initiativet til møtet, men SFT-direktør Ellen Hambro poengterte at tilsynet selv sto på trappene med en tilsvarende invitasjon.   Det kom tydelig fram at SFT nå vil skjerpe sitt kontrollregime og sine reaksjoner på gjentatte avvik. Hva gjelder alvorlige forhold vil reaksjonene bli betydelig skjerpet.   SFT vil også kunne komme til å vurdere hvor langt man kan strekke definisjonen "avvik" kontra den mindre alvorlige definisjonen...

Avfallsmengdene øker i Norge

 • 31. oktober 2008
 • 0 Kommentarer
Veksten i farlig avfall er allikevel ikke helt reell, innrømmer Statistisk Sentralbyrå som henviser til forbedret datagrunnlag.   Tilsammen oppsto det i Norge 10,7 millioner tonn avfall i 2007. Økningen som er skjedd siden 1995 er større enn veksten i norsk økonomi. Avfall fra næringslivet utgjorde i 2007 hele 36 prosent (anslått til 3,9 mill. tonn) av den totale avfallsmengden.   I bygg- og anleggsnæringen oppstod det i 2007 1,5 mill. tonn avfall. Dette er en vekst...

Medlemsmøte om SFTs kontrollaksjoner

Medlemsmøte om SFTs kontrollaksjoner

 • 18. oktober 2008
 • 0 Kommentarer
I samarbeid med SFT inviterer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) til åpent medlemsmøte/workshop i SFTs lokaler (Strømsveien 96, Oslo) torsdag 6. november kl. 10. Det blir servert enkel lunsj.   Temaet blir tilsynets kontrollaksjoner i vår bransje.   Spesiell oppmerksomhet vil bli rettet mot de avvikene som er gjengangere i bransjen. Agendaen er slik:   Innledning v/ SFT-direktør Ellen Hambro Resultater fra kontroller (v/ SFT og DSB) Eksempler på tiltak...

Nyttig studietur til Danmark

Nyttig studietur til Danmark

 • 17. oktober 2008
 • 0 Kommentarer
20 personer var med på studieturen 15. - 16. september med "danskebåten" til København. Spesielt hyggelig og nyttig var det at Hilde Sundt Skålevåg (SFT) og Eirik Wormstrand (Norsas) kunne delta. I sine presentasjoner ga de medlemmene nyttig informasjon om såvel SFTs reviderte strategi for farlig avfall og EUs nye rammedirektiv for avfall. NFFAs medlemmer bør merke seg flere forhold i det nye direktivet.  Oppsummert refererer vi nedenfor endel slike forhold (Eirik...

Statsbudsjettet: Farlig avfall fortsatt viktig utfordring

 • 8. oktober 2008
 • 0 Kommentarer
I budsjettet varsles at Regjeringen vil innføre gebyr for å søke om tillatelse for eksport av farlig avfall. Gebyret vil finansiere nye stillinger i SFT for kontroll og oppfølging av grensekryssende transport av avfall. SFT omorganiserer derfor nå sin avfallsseksjon. Det går videre fram at SFT har fått i oppdrag å vurdere en produsentansvarsordning for spillolje til erstatning for dagens avgift og refusjon. Dette arbeidet er allerede igangsatt, og NFFA har hatt møter med tilsynet i...

Pilotprosjekt avsluttet: Veileder for transport av farlig avfall

Pilotprosjekt avsluttet: Veileder for transport av farlig avfall

 • 21. september 2008
 • 0 Kommentarer
NFFAs veileder er utarbeidet i samarbeid med AS Farlig Gods ved Anne-Mette Lillehagen. AS Farlig Gods har gitt uvurderlig hjelp i arbeidet. Det samme har en egen prosjektgruppe av NFFA-medlemmer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gitt faglig veiledning underveis, og også et økonomisk bidrag. Uttalelser underveis i arbeidet er også innhentet hos Statens forurensnigstilsyn (SFT). Det er allikevel NFFA som står ansvarlig for innholdet.   Veilederen kan bestilles...

Farlig avfall 2008: Jubileumssuksess (foredragene er lagt ut)

Farlig avfall 2008: Jubileumssuksess (foredragene er lagt ut)

 • 18. september 2008
 • 0 Kommentarer
NFFA hilser alle deltakerne og takker for to fine dager. Det er alltid hyggelig å møte medlemmer og andre bransjefolk på Farlig avfallskonferansene.   De av årets deltakere som ikke er medlemmer av NFFA, oppfordrer vil til å ta kontakt!   Meld dere inn i det gode fellesskapet, og støtt en forening som jobber for de som genererer, transporterer og behandler farlig avfall. Vi arbeider for et hensiktsmessig og forståelig regelverk med utgangspunkt i aktørenes praktiske...

Nytt rammedirektiv for avfall – betydning for farlig avfallsbransjen

 • 6. juli 2008
 • 0 Kommentarer
Det er verdt å merke seg følgende hovedpunkter:   Første gang det fattes et generelt gjenvinningsmål i EU Mål om 50 % gjenvinning av glass, metall, papir og plast avfall Mål om 70 % materialgjenvinng av BA-avfall Målene kan håndheves overfor de nasjonale myndighetene. Fem stegs hierarki for avfallshåndtering som skal være en retningslinje for de nasjonale myndigheter (det er uklart hvordan dette vil bli praktisert) Definisjon av når forbrenning er avfall (60 %...

NFFAs årsmøte avholdt

NFFAs årsmøte avholdt

 • 21. mai 2008
 • 0 Kommentarer
Styret i NFFA består nå av:   - Roar Hansen, leder (NOAH) - Leif Larsen, nestleder (Frevar) - Arne Paulsrud (Renor) - Fredrik Gaustad (Retura Wilhelmsen og Sønner) - Bjørn Roger Broen (ny) (Norsk Spesialolje) - Sonja Rytter (ny) (Lindum) - Petter Nybu (ny) (Veolia Miljø)   Varamedlemmer er:   - Jan Rolf Bekkevold (SIM Næring) - Sissel Eikeskog (ny) (Miljøservice Vest) - Malin Granlund stedfortreder i Aina Kristiansens permisjon (Oslo Ren)   Streik som...

Ønsker flere medlemsstyrte prosjekter!

 • 6. april 2008
 • 0 Kommentarer
Slike prosjekter er allerede gjennomført i samarbeid med bl.a. WEEE Recycling, Bateriretur og Stiftelsen Returgass.    Retningslinjene for slike prosjektoppdrag er:   Prosjektene skal ta utgangspunkt og ha målsettinger som ikke står i strid med enkeltmedlemmer eller bransjens interesser Før prosjektstart skal NFFAs styre orienteres om prosjektet og godkjenne igangsetting Det skal være full åpenhet om prosjektets organisering, finansiering, framdrift,...

NFFA-veileder på russisk!

 • 6. april 2008
 • 0 Kommentarer
Veilederen ble utarbeidet i et samarbeid mellom SFT og NFFA for tre år siden. Det er i forbindelse med SFTs samarbeid med russiske myndigheter at veilederen nå oversatt, og den får etter sigende gode tilbakemeldinger fra stormakten i øst.

Interessante funn i spørreundersøkelse om farlig avfall

 • 6. april 2008
 • 0 Kommentarer
Produsenter og det offentlige anses som hovedansvarlige for å informere om helse- og miljøfarlige stoffer 71% har behov for å vite hva som er farlig avfall, 55% har behov for å vite hvordan de skal bli kvitt det, 83% hvilke produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, 85% har behov for å vite mulige helse og miljøskader 41% ville henvende seg til Forbrukerrådet, 34% ville henvende seg til det offentlige, hvis de skulle søke etter info om helse- og miljøfarlige...

Forholdet mellom farlig avfall og farlig gods

 • 6. april 2008
 • 0 Kommentarer
Grensenittet mellom farlig avfall og farlige stoffer/gods (”produkter”) er i dag i praksis ikke like markert som tidligere. Betydelige volumer farlig ”avfall”, brukes i realiteten som innsatsmidler i diverse produksjonsprosesser og er slikt sett handelsvare (eksempelvis som brensel, materialråstoff m.v. å regne). Heller ikke i forhold til egenkaper trenger det være store ulikheter mellom farlig avfall og farlige stoffer. Det bør derfor være grunnlag for en omforent struktur i forhold til...

Bekymret for useriøse aktører

 • 6. april 2008
 • 0 Kommentarer
Vi skriver bl.a. at foreningen er mest bekymret for miljøkonsekvensene, selv om det heller ikke skal underkjennes at aktiviteten på sikt kan være negativ for økonomien, markedsgrunnlaget og tilliten til bransjen. Konkret ber vi SFT vurdere følgende tiltak i sammenhengen:   Framskaffe underlag fra EU og andre kilder slik at omfanget av illegal eksport av farlig avfall til u-land blir bedre dokumentert også her i landet Gjøre denne informasjonen kjent overfor bransjen og i andre...

RSS
12

Nyhetsarkiv