Vi ber SFT involvere oss i nye avgiftsløsninger

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer
Dette er vurderinger av store interesse for enkelte av våre medlemmer. Medlemmene besitter også både viktig erfaring og nyttig kompetanse. Avhengig av de konklusjoner som dette prosjektet kommer opp med, kan også innsamlingsgrade av spillolje bli påvirket i uønsket retning.   NFFA reagerer derfor på at SFT ikke har involvert vår forening i arbeidet. Vi har send SFT brev hvor vi spør hvordan og når tilsynet har tenkt å involvere bransjen.   Last opp NFFAs brev til SFT via...

Veileder for oljeutskillere på nett

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer
Veilederen kan imidlertid bestilles i ønsket antall via Norvar (www.norvar.no) På samme adresse kan veilederen også lastes ned elektronisk og eventuelt printes ut. Veilederen er et resultat av NFFAs deltakelse i et prosjekt sammen med Norvar.

Sykehussektoren søker NFFA

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer
Tilbakemeldingene til oss er at sykehussektoren er svært positive til at foreningen engasjerer seg ytterligere i problemstillinger rundt håndtering av smitte-, risikoavfall og farlig avfall som finnes i sykehussektoren. Tiltross for myndighetenes veileder som omhandler regelverk og fortolkninger for styring og håndtering av avfall fra helsetjenesten (utgitt i juli 2006) oppfattes regelverket av mange som komplisert og noe uklart. NFFA håper i 2008 å utfordre de ulike miljøene slik at...

Status i batteriprosjektet

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer
EU-direktivet pålegger at alle portable batterier (husholdningsbatterier) skal samles inn etter bruk uansett om de er miljøskadelige eller ikke. Dette skaper enkelte praktiske utfordringer.   Bakgrunnen for ”total innsamling” er å tilse at høyest mulig andel av de miljøskadelige bly-, kadmium- og kvikksølvbatteriene kommer til forsvarlig destruksjon/gjenvinning. Direktivet skaper enkelte utfordringer ikke minst på HMS-siden. Et fellesprosjekt mellom Batteriretur AS og Norsk...

Sprøytespisser: Voksende problem?

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer
Kort oppsummert har vi brakt følgende på det rene:   Hva gjelder sprøyter/sprøytespisser fra private, er forholdene uklare. Det skjer følgelig ulik praksis forskjellige steder i landet. Det finnes så vidt vi erfarer ingen klare retningslinjer Det fortelles at forbrukere er bedt om å kaste slikt avfall i rød boks (der slike ordninger finnes), men dette er i strid med hva som bør gjøres og må advares mot. Sprøyter og kanyler skal ikke leveres i rød boks eller sammen med...

Mulig uryddig aktør?

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer
Man måtte tappe av syren på batteriene, og pakke dem i containere med plast over. Videre håndtering skulle så skje ved at batteriene ble lastet i 20 fots containere i to lag for deretter å bli eksportert til Pakistan eller India. Prisen som ble tilbudt var ca 1 kr/kg.   Vårt medlem mener at denne håndteringen ikke virker seriøs, og at det er grunn til å advare bransjen. Vårt medlem setter også spørsmålstegn ved om denne aktiviteten er lovlig. Han mener at det er en risiko at...

GODT NYTT ÅR!

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer

NFFA med i arbeidet for nettbasert guide for farlig avfall

 • 4. november 2007
 • 0 Kommentarer
Utgangspunktet for det nye nettstedet blir den kildesorteringsguiden som allerede er etablert på nettet. Dette nettstedet henvender seg imidlertid til forbrukerne, mens planene nå innebærer at profesjonelle avfallsbesittere skal få nytte av nettstedet.   NFFA vil i samarbeid med LOOP og Grønt Punkt Norge - som står bak den nye kildesorterinsguiden - bidra til at "alle" farlig avfallsfraksjoner blir å finne på nettstedet.   Nettstedet blir nøytralt og vil...

Kort rapportering fra noen NFFA-prosjekter

 • 4. november 2007
 • 0 Kommentarer
Offshore-prosjektet Vi har hatt møte med Egil Dragsund som representerer Oljeindustriens landsforening (OLF) og uttrykt ønske om tettere samarbeid med foreningen. Dette med hensikt å fremme et felles forslag til SFT om ny klassifisering av farlig avfall fra offshore. Det er SFT som har bedt NFFA samkjøre dette arbeidet med NFFA, og deretter fremme forslag innen årsskiftet. Egil Dragsund, som er sekretær for "rapporteringsgruppa" i OLF vil nå arbeide for å sette...

Interessant studietur til SAKAB

Interessant studietur til SAKAB

 • 4. november 2007
 • 0 Kommentarer
Studieturen ble gjennomført i samarbeid med Avfall Norge. Vi fikk et godt innblikk i Sveriges mest komplette behandlingsanlegg for farlig avfall. Spesielt interessant for våre medlemmer er SAKABs ambisjoner om ekspansjon også her i landet. Flere sentrale medarbeidere i SAKAB orienterte om anlegget, og som endel av studieturen ble det gjennomført et medlemsmøte med orientering om aktuelle saker.

Veileder for oljeutskillere ferdig

Veileder for oljeutskillere ferdig

 • 21. oktober 2007
 • 0 Kommentarer
Det er Oskar Jørgensen og Roar Hansen som har sittet i arbeidsgruppa. Noe av bakgrunnen for veilederen er at kommunene fra 1. januar 2007 har myndighet til å stille krav til oljeinnholdet i utgående avløpsvann fra et oljeutskilleranlegg. Fra NFFAs side har vi forsøkt å få med mest mulig informasjon nyttig for nettopp våre medlemmer.   Ved henvendelse til NFFAs sekretariat kan våre medlemmer gratis rekvirere ett eksemplar av veilederen.   NORVAR har sendt ut...

Statsbudsjettet: Farlig avfall en særlig utfordring

 • 5. oktober 2007
 • 0 Kommentarer
Departementet skriver at det fortsatt er nødvendig med fokus på avfallsfeltet, men viderefører arbeidet med avfall og gjenvinning uten særlige budsjettendringer. Som særlig utfordring utpekes ytterligere innsats overfor farlig avfall på avveier. 875 000 tonn helse- og miljøfarlig avfall gikk ifølge departementet til godkjent behandling i 2005, en økning på 2 pst. fra året før. 66 000 tonn av dette ble sendt til utlandet, resten ble behandlet ved norske anlegg. I tillegg ble 64 000...

BLI MED PÅ STUDIETUR TIL SAKAB!

 • 30. september 2007
 • 0 Kommentarer
SAKAB er Sveriges mest komplette og differensierte behandlingsanlegg for farlig avfall. Interessant for oss i Norge, er i tillegg at selskapet har ambisjoner om også å betjene kunder her i landet. I den forbindelse møtte mange av oss SAKAB som utstiller på årets Farlig avfallskonferanse. Turen er planlagt til 25. og 26. oktober, og vil skje med buss fra Oslo sentrum. Med nødvendige stopp underveis, tar reisen ca. seks timer. Totalpris for medlemmene er kun kr. 2.900 pr. deltaker....

En av de beste Farlig avfallskonferansene?

En av de beste Farlig avfallskonferansene?

 • 16. september 2007
 • 0 Kommentarer
Foredragsholderne representerte et bredt spenn fagfelt og temaer. Tidligere statsminister Kåre Willoch og retorikkekspert Marie Louise Tank var årets gjester uten tilknytning til bransjen. De leverte begge presentasjoner som sterkt engasjerte tilhørerne.   Spesiell interesse var knyttet til den nye SFT-direktørens presentasjon, og om det ville bli tilkjennegjort nyheter av betydning for bransjen. Ellen Hambro gjennomgikk flere forhold som...

Vellykket medieseminar med Vest Tank

Vellykket medieseminar med Vest Tank

 • 9. september 2007
 • 0 Kommentarer
Knapt noe medlem av NFFA har vært så eksponert i mediene som Vest Tank og daglig leder Jostein Berland. På et medlemsmøte nylig delte han sine erfaringer med et tyvetalls fremmøtte.   Jostein erkjente at Vest Tank ikke var forberedt på den dimensjonen medieeksponeringen fikk etter eksplosjonen. Han fortalte om dager, uker og måneder som krevde maksimalt av ledelse og ansatte. En informasjonsstrøm ute av kontroll, og en opplevelse av maktesløshet i forhold til å kunne...

Støtte fra DSB: NFFA lager ADR-veileder

 • 27. august 2007
 • 0 Kommentarer
Mange av våre medlemmer har etterlyst en veileder knyttet til den stadig mer omfattende ADR-boka. Tidlig i sommer tok NFFA initiativ i sammenhengen, og i løpet av høsten starter arbeidet med å utarbeide veilederen.   Tanken er å lage en veileder som er myntet på praktikerne, blant dem de som kjører farlig avfall, har ansvar for emballering eller på annen måte må foholde seg til ADR-forskriften hva gjelder farlig avfall.    Forklaring på de enkelte fareklassene i...

E-deklarering: SFT ønsker arbeidsmøte med NFFA

 • 27. august 2007
 • 0 Kommentarer
I brev til NFFA uttrykker SFT at det er positivt at bransjen er engasjert i å forbedre dagens deklarasjonssystem. Vi oppfatter SFTs begrunnelse for ikke å kunne støtte det påtenkte pilotprosjektet, primært er at arbeidet skulle bruke en eksisterende, kommersiell løsning som "testpilot". Dette bør vi ha forståelse for.   NFFA vil arbeide videre med temaet elektronisk deklarering. Blant annet vil vil imøtekomme SFTs invitasjon til et arbeidsmøte. Her ønsker...

Medieseminar med Vest Tank som case!

 • 16. august 2007
 • 0 Kommentarer
Vi vil bruke eksplosjonen ved Vest Tank i mai som ”case” og daglig leder Jostein Berland vil redegjøre for sine erfaringer etter å ha blitt offer for en voldsom medieeksponering etter hendelsen. Temaet er høyst aktuelt for NFFAs medlemmer. Den bransje vi representerer – med farlig avfall som tema – er spesielt utsatt for medienes fokus. Ikke alltid trenger det være akutte hendelser som eksplosjoner og uhell, men også andre situasjoner som kan forårsake at journalister tar kontakt....

For første gang: NFFA gir innspill til SFTs strategiprosess

For første gang: NFFA gir innspill til SFTs strategiprosess

 • 17. juni 2007
 • 0 Kommentarer
Både styret i NFFA og en nedsatt arbeidsgruppe har arbeidet med temaet over en tid. Vi har også involvert NFFAs faste faglige partnere, nemlig advokatformaet Kogstad Lunde & Co (ved Einar Bratteng) og Norsas (ved Eirik Wormstrand).   Det er første gang NFFA inviteres til å være med i et arbeid med så overordnet viktighet som SFTs strategi. Vi har lagt vekt på å gi SFT et innspill av strategisk karakter, men som allikevel fremmer "hverdagslige" og konkrete temaer av betydning for...

NFFA ber SFT om pilotprosjekt for e-deklarering

 • 17. juni 2007
 • 0 Kommentarer
Selv om NFFA arbeider for etablering av elektronisk deklarering i Norge, understreker foreningen allikevel at det i en overgangsfase må være mulig med papirbasert deklarering som nå.   NFFA ønsker  med SFT som premissgiver å etablere et pilotprosjekt med et utvalg av våre medlemmer både de som genererer, transporterer, mellomlagrer, eksporterer og behandler farlig avfall. Vår ambisjon er at prosjektet skal ha stor nytteverdi for SFTs eget arbeid. I tillegg vil vi gjennom et...

RSS
12

Nyhetsarkiv