NFFA har synspunkter på veileder for smittefarlig avfall

 • 20. desember 2006
 • 0 Kommentarer
NFFA skriver i sin høringsuttalelse at veilederen framstår som et godt hjelpemiddel for dem som skal administrere håndteringen av de refererte avfallsfraksjoner. Veiledere må imidlertid ikke bli ikke bli like volumiøse og detaljerte som lovverket selv, mener foreningen.   NFFA ønsker understreket i veledningen at smittefarlig avfall er definert i EAL som farlig avfall, og at slikt avfall er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner. Foreningen uttrykket også...

SFTs kontrollaksjon i år: Resultatene er klare

SFTs kontrollaksjon i år: Resultatene er klare

 • 9. desember 2006
 • 0 Kommentarer
SFT har presentert kontrollresultatene i møte med NFFA. I den videre dialogen med SFT vil vi vurdere hvordan vi som bransjeorganisasjon kan være med på ytterligere bedre forholdene i bransjen. Tiltak innenfor informasjon og opplæring synes å være aktuelle. På møtet mellom SFT og NFFA framkom forøvrig følgende fra årets kontrollaksjon:    De fleste mottak og mellomlagringsplasser for farlig avfall leverer avfallet videre til godkjent behandling, men det er fortsatt...

Hva er avfall og hva er produkt?

 • 9. desember 2006
 • 0 Kommentarer
Svaret fra NFFA-advokaten lød slik:   Hva som skiller avfall fra produkt er en av de vanskeligste spørsmålene innen avfallsjussen. Den norske definisjonen av avfall er at det må dreie seg om ”kasserte” løsøregjenstander eller stoffer. I praksis er det imidlertid Eus avfallsdefinisjon som vil være avgjørende for innholdet av den norske definisjonen. I Eus definisjonen er det begrepet ”discarded” som er av helt sentral betydning. Det kan oversettes til kassert, som er det brukte norske...

Status i offshore-prosjektet

 • 15. november 2006
 • 0 Kommentarer
Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide nye og bedre EAL-koder for avfall som oppstår ved boring og drift av oljebrønner. Derved sikres ikke bare en bedre klassifisering, men også mer relevant behandling av slikt avfall.EAL er den europeiske listen over alle avfallstyper, og er tatt inn i norsk lov som vedlegg til avfallsforskriften.  NFFAs arbeid innebærer derfor en prosess med konsekvens at forskriften endres.   Etter at NFFAs arbeidsgruppe har avsluttet arbeidet med...

SFT svarer NFFA om kontrollaksjoner

 • 15. november 2006
 • 0 Kommentarer
SFTs svar på vår henvendelse (last opp brev fra NFFA nedenfor), er som følger: "Det vises til din e-post av 13.10.06 angående informasjonspraksis ved kontrollaksjoner. Informasjonspraksis ved kontrollaksjoner SFT og fylkesmannen gjennomfører hvert år flere tilsynsaksjoner. SFT har ansvar for å legge til rette for aksjonene og dette gjøres av aksjonsgrupper der representant for en av fylkesmennene deltar. Aksjonsgruppen utarbeider informasjonsmateriell som er tilgjengelig på...

Prosjekt oljeutskillere har startet

Prosjekt oljeutskillere har startet

 • 15. november 2006
 • 0 Kommentarer
Faglig hovedansvarlig for gjennonføring av prosjektet er Aquateam Norsk Vannteknologisk senter med Ragnar Storhaug som prosjektleder. Svein Bøe, Promitek er underleverandør til prosjektarbeidet.   Det første møtet brukte vesentlig tid på å gjennomgå prosjektplanen, og det kom mange innspill fra de som er representert i arbeidsgruppa. Disse er Ragnar Sanbæk (Statoil Del & Handel Norge), Jan Oddvar From (Høyskolen i Oslo - men representerer Odin Maskin), Egil W. Zenker...

Offensiv på faglige samlinger og medlemsmøter

Offensiv på faglige samlinger og medlemsmøter

 • 15. november 2006
 • 0 Kommentarer
Her er noen av de temaer som blir presentert på medlemsmøter og faglige samlinger i månedene framover:   Deklarasjonssystemet - status, framdrift, nyheter i forbindelse med det prosjektet SFT gjennomfører for elektronisk deklarering "Hjelp - en journalist har ringt!" Hvordan håndtere media for eksempel etter at bedriften er blitt kontrollert? Juridiske problemstillinger og fallgruver for aktører i farlig avfallsbransjen Problematikk relatert oljeutskillere Hvordan...

NFFA-medlem fikk god hjelp av NFFA-advokaten

 • 15. november 2006
 • 0 Kommentarer
Samarbeidet Kogstad Lunde & Co/NFFA allerede gitt våre medlemmer god innsikt i flere juridiske problemstillinger. Ett spørsmål som er stilt NFFA-advokatene er problemstillinger som dreier seg om tolkningen av Reach. Spørsmal og svar kan være interessant for flere av våre medlemmer. Vi siterer derfor begge deler nedenfor:   Vi tar i mot avfall og i følge unntakene til registreringskrav til Reach er avfall unntatt. Dette er allikevel en type avfall som vi...

NFFA ber SFT bidra til endret informasjonspraksis

 • 26. oktober 2006
 • 0 Kommentarer
Last opp NFFAs brev nedenfor!

Ny storaksjon mot PCB

 • 23. oktober 2006
 • 0 Kommentarer
Fylkesmiljøvernsjef i Hordaland, Terje Aasen, åpnet PCB-aksjonen på Ytre Arna skole utenfor Bergen mandag 16. oktober. På skolen finnes miljøgiften i kondensatorer i lysarmatur og i mur. Det er konstatert PCB i grunnen rundt skolen som følge av utlekking. Under kontrollen fant miljøvernmyndighetene at kommunen har gode rutiner for PCB-håndtering og at PCB-forekomstene på skolen ikke er helsefarlige. Forurenset jord på lekeområdene er skiftet ut. Innsamling mer effektivt enn...

SFT: Ellen Hambro overtar etter Håvard Holm

 • 20. oktober 2006
 • 0 Kommentarer
Ekspedisjonssjef Ellen Hambro er i statsråd beskikket til direktør for Statens forurensningstilsyn. Stillingen er på åremål og gjelder for en periode på seks år. Ellen Hambro (42) tar over etter Håvard Holm som avslutter sitt andre åremål. Hun tiltrer stillingen som SFT-direktør på nyåret.  - Jeg er glad for å kunne utnevne en miljøfaglig svært kompetent person som ny SFT-direktør. Ellen Hambo er en dyktig, resultatorientert og engasjert leder, sier miljøvernminister Helen...

Statsbudsjettet for NFFA-medlemmer

 • 6. oktober 2006
 • 0 Kommentarer
De forhold som har mest interesse for vår bransje kan muligens oppsummeres slik: Statsbudsjettet opererer med tallet 80.000 tonn som er karakterisert til å være den mengden farlig avfall som er på avveie (av totalt 1 mill tonn farlig avfall som oppstår i Norge). Det blir fortsatt fokus på farlig avfall på avveie Forbud mot deponi av alt nedbrytbart avfall er fortsatt til vurdering, men det tas nå eventuelt sikte på å innføre en hjemmel for å gi unntak fra forbudet Det legges...

Farlig avfall 2006 gjennomført med nær 200 deltakere!

 • 15. september 2006
 • 0 Kommentarer
De umidelbare tilbakemeldingene tyder på stor tilfredshet med gjennomføringen og med foredragsholderne.  Seminardeltakerne ble mye nyttig informasjon til del. Seniorrådgiver Eirik Wormstrand i Norsas offentliggjorde en ferske data om bransjen og dens aktører. Flere deltakere fortalte etter foredraget at de fikk ny innblikk i den posisjonen deres egen virksomhet har på markedet.  Også rykende fersk informasjon om den siste utviklingen i EU ga deltakerne...

NFFA reagerer på informasjonspraksis etter kontrollaksjoner

 • 1. september 2006
 • 0 Kommentarer
Styret i NFFA har diskutert erfaringene etter våren/sommerens kontrollaksjoner. Ett forhold tar foreningen nå aksjon på, nemlig den informasjonspraksis noen av fylkesmennene har. NFFA sitter med konkrete eksempler på at virksomheter er blitt omtalt svært negativt i media etter å ha blitt kontrollert. NFFA mener de kontrollerte virksomhetene må få kontrollrapporten til uttalelse før rapporten tilgjengeliggjøres for media. Det er viktig å understreke at NFFA ikke ønsker hemmeligholdelse...

NFFA med å lage veiledning om oljeutskillere

 • 1. september 2006
 • 0 Kommentarer
Det var opprinnelig NORVAR som tok initiativet til arbeidet. NORVAR er kommunenes interesse- og kompetansesenter innen vann og avløp. Mange av NFFAs medlemmer blir ofte stilt innfor problematikk knyttet til oljeutskillere, og vi ønsker å bidra til at våre medlemmer opplever dette arbeidsområdet minst mulig komplisert. Noe av behovet for en veileder er oppstått etter at nytt avløpsregelverk gir kommunene myndighet til å fastsette krav som fraviker standardkravene i...

NFFA etablerer egen advokatforbindelse

 • 31. august 2006
 • 0 Kommentarer
Avtalen er inngått med advokatfirma Kogstad Lunde & Co i Oslo. NFFAs spesielle kontakt blir advokatfullmektig Einar Bratteng, kjent av mange for sine artikler i fagbladet Kretsløpet. Mer informasjon om denne avtalen vil bli publisert i NFFAs nyhetsbrev som sendes direkte til  medlemmenes e-postadresse. 

Ny og operativ sekretariatsløsning

 • 20. juni 2006
 • 0 Kommentarer
Den nye sekretariatsløsningen skal fungere både vis avis medlemmer og andre i NFFAs omfattende nettverk. Vi skal videreutvikle den profesjonelle profilen vi har bygget opp de siste årene. Både gamle og nye medlemmer skal oppleve NFFA som en bransjeorganisasjon som fungerer på heltid og med kort responstid. NFFAs sekretariat skal gi god medlemsservice, og ikke minst aktivt fange opp og arbeide med saker av betydning for alle aktører innen farlig...

NFFAs offshoregruppe igang

 • 20. juni 2006
 • 0 Kommentarer
Gruppen vil organisere sitt arbeid med bakgunn i utarbeidet prosjektbeskrivelse. Les beskrivelsen ved å klikke på linken nedenfor.

Hyggelig medlemsøkning

 • 20. juni 2006
 • 0 Kommentarer
De tre sist innmeldte medlemmene er PCB Sanering AS, Swaco Norge AS og Novatech (assosiert medlem). NFFA har ved siste opptelling 56 medlemmer og vi forventer innen årets utgang å vokse ytterligere. Foreningen blir aldri sterkere enn den medlemsmassen som står bak, og vi oppfordrer eksterende medlemmer til å verve virksomheter innen bransjen. Dette kan også være leverandører som gjennom assosiert medlemskap støtter opp under sine kunders bransjeforening. En hyggelig (og nyttig)...

SFT informerte NFFA om IPPC

 • 18. juni 2006
 • 0 Kommentarer
Samtlige virksomheter som er berørt av IPPC-direktivet har nå levert sine redegjørelser, og SFT har gjort en første vurdering. Enkelte virksomheter er anmodet om tilleggsopplysninger, og enkelte er også besøkt. Flere virksomheter kan komme til å få besøk fra SFT.  SFT henviste på NFFA-møtet til hovedspørsmålet, nemlig hva legges i begrepet BAT (best anvendelige teknikker) og hva kreves for å innfri dette kravet?  Ingen vil få store overraskelser SFT-representantene kunne...

RSS
123

Nyhetsarkiv