NFFAs sekretariat flytter

 • 19. desember 2005
 • 0 Kommentarer
Kontaktpersoner: Thoralf Thorsen 22 59 00 35 thoralf.thorsen@norskindustri.no Marit Holtermann Foss 22 59 01 08 marit.holtermann.foss@norskindustri.no Faks: 22 59 00 01   Adresse: Industriens Hus Oscarsgate 20 Postboks 7072 Majorstuen 0306 Oslo   Les mer om Norsk Industri.

IPPC: SFT følger NFFAs henstilling

 • 9. desember 2005
 • 0 Kommentarer
Selv om det formelt sett nå er for sent å søke om forlenget frist for innlevering av redegjørelser i forbindelse med IPPC-direktivet, vil SFT allikevel være imøtekommende. Dette ble konklusjonen på et møte mellom SFT og NFFA i dag. Bakgrunnen for møtet var brevet foreningen har sendt SFT om saken.  SFT ga i møtet NFFA medhold i at IPPC-direktivet er komplisert å forholde seg til for farlig avfallsbransjen. Tilsynet henviste imidlertid til at...

NFFA ber SFT utsette frist for IPPC-utredninger

 • 2. desember 2005
 • 0 Kommentarer
Brevet til SFT har følgende ordlyd: Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har fått flere reaksjoner etter at SFT har gitt pålegg om innsending av BAT-beskrivelser i tråd med IPPC-direktivet. Våre medlemmer – og også andre berørte bedrifter – reagerer på flere forhold: Fristen 01.01.06 oppleves urimelig knapp i forhold til kompleksiteten i saken og ressursbehovet som må settes inn for å utarbeide beskrivelser som er gjennomarbeidete IPPC-direktivet og underlagsdokumentene er ikke...

Sertifiseringstilbud lanseres over nyttår

 • 29. november 2005
 • 0 Kommentarer
Avtalen innebærer at medlemsbedriftene i Norsk forening for farlig avfall tilbys sertifisering etter ISO 9001:2000 og ISO 14001.Sertifiseringen rettes inn mot innsamling, transport og behandling av farlig avfall.   Senere i desember publiserer vi mer spesifikk informasjon om opplegget vi nå etablerer sammen med TI. De av våre medlemsbedrifter som idag ikke har noen form for sertifisering, vil bli invitert til opplegget også pr. mail i desember og et...

Vi nærmer oss elektronisk deklarering

 • 10. november 2005
 • 0 Kommentarer
I møtet framkom bl.a. behov for at både SFT og SSB (Statistisk sentralbyrå) beskriver sin bruk av deklarasjonsdataene tydeligere. Bransjen mener ikke dette er klart nok i dag. En slik beskrivelse er viktig for det videre arbeidet, og vil bli utført av SFT og SSB innfor neste arbeidsmøte. Det var enighet om at det er viktig å dokumentere alle aktørers databehov. Her vil en undersøkelse foretatt av NFFA bli brukt som et godt underlag. Neste møte blir 9. desember hos NFFA-medlemmet Renor. SFTs...

Tomt & Tørt-emballasjen et problem

 • 10. november 2005
 • 0 Kommentarer
Det eksisterer rett og slett ikke ”emballasje til emballasjen”. Plastretur har trukket seg fra ordningen. Derved er det kun malingspann i metall som dekkes av ordningen. NFFA utformer nå et brev til Tomt & Tørt og med kopi til myndighetene. Vi vil her påpeke problemene, og vi ber om tilbakemelding på hvilke tiltak som er påtenkt for å utbedre forholdene.

NFFA i dialog med banker om sikkerhet

 • 10. november 2005
 • 0 Kommentarer
NFFA er nå i dialog med flere banker for å vurdere mulighetene for å etablere en felles bransjeordning som tilfredsstiller SFTs krav i sammenhengen. Dette vil lette situasjonen for våre medlemmer som derved slipper å etablere egne garantiordninger. Det er ennå usikkert hvilke tilbud vi kan komme opp med til våre medlemmer. Vi regner med å sluttføre diskusjonene med bankene i løpet av ett par uker, og kommer tilbake med mer informasjon. 

Signaler fra den nye regjeringen

 • 26. oktober 2005
 • 0 Kommentarer
Økt satsning på opprydding av gammel industriforurensing på sjøbunn og på land Utfasing av miljøgifter som brommerte flammehemmere, PFOS og PFAS Opprette et eget statsforetak for avfallsforebygging og gjenvinning, og som skal sortere under Miljøverndepartementet Kartlegge og sikre deponier for lavradioaktivt avfall fra industrien Endringer i kjemikalieregelverket. Det blir industrien som skal gjøres ansvarlig for å bevise at stoffer ikke er farlige Utrede forbud mot bruk av...

Arbeid med felles kvalitetsnormer

 • 25. oktober 2005
 • 0 Kommentarer
I tillegg ønsker NFFA innført felles etiske retningslinjer for aktørene i farlig-avfallsbransjen. Kun 15 av NFFAs over 50 medlemmer er i dag sertifisert i tråd med standarder som ISO 9001 og ISO 14001. Etter å ha mottatt tilbud fra fem sertifiseringsorganer, har styret valgt Teknologisk Institutt Sertifisering som samarbeidspartner i dette arbeidet. I løpet av høsten vil vi gi medlemmene konkret informasjon om opplegget, og tilby deltakelse i sertifiseringsprogrammet.

NFFA med i arbeidsgruppe om e-deklarering

 • 25. oktober 2005
 • 0 Kommentarer
Det må være tillatt å konstatere at gruppen ble opprettet ikke minst på NFFAs initiativ. Vår forening har i lengre tid vært pådrivre for å etablere et elektronisk system for deklarering av farlig avfall. Vi har lagt fram konkrete forslag til SFT om hvordan dette kunne realiseres. Forslagene blir nå tatt med inn i arbeidsgruppen, som vil ha sitt første møte i løpet av høsten. Foruten representanter fra SFT og NFFA, vil det også sitte ressurser fra SSB (Statistisk sentralbyrå) i...

SFT vil heretter stille krav om økonomisk sikkerhet

 • 16. oktober 2005
 • 0 Kommentarer
SFT vil heretter sette som standard vilkår at det stilles økonomisk sikkerhet for mottak av farlig avfall. Dette informerte Karl S. Norbraathen i SFT om på et møte for NFFA-medlemmer nylig. Den økonomiske sikkerheten skal dekke eventuelle kostnader ved sanering av gjenværende lager av farlig avfall eksempelvis etter konkurs. Sikkerheten skal omfatte alt farlig avfall som virksomheten til enhver tid har lagret. SFT vil kreve dokumentasjon som viser at sikkerhetsstillelsen er tilfredsstillende...

Medlemsseminar om IPPC gjennomført

 • 16. oktober 2005
 • 0 Kommentarer
I utgangspunktet omfatter direktivet alle med behandlingskapasitet på mer enn 10 tonn/dag. En konsekvensens av direktivet er at SFT i sine konsesjoner heretter vil kreve at virksomhetene benytter de best tilgjengelige teknikker (BAT) i håndtering og behandling av farlig avfall. SFT har gjennom NFFA invitert bransjen til selv å være med på å definere hva som er BAT for aktørene i Norge. Alle anlegg skal innfri direktivets krav innen 31.10.07.   Definisjonen av BAT for bransjen er...

Seminar om IPPC-direktivet og BAT for bransjen

 • 4. oktober 2005
 • 0 Kommentarer
Les mer om BAT og IPPC-direktivet her. Du kan også laste ned invitasjonen til informasjonsmøtet under.

NFFA med nye vedtekter

 • 27. september 2005
 • 0 Kommentarer
Vedtektsendringene går først og fremst på oppdatering av medlemsdefinisjoner: NFFA går bort fra det vedtektsfestede gruppearbeid, og fokuserer heller på felles problemstillinger. Betegnelsen "assosiert medlem" introduseres også - under denne kategorien faller bl.a. konsulenter og leverandører til bransjen. Les de nye vedtektene her.

Vellykket Farlig avfallskonferanse

 • 26. september 2005
 • 0 Kommentarer
"Farlig avfall 2005" var vellykket konferanse med over 200 fornøyde deltagere i Trondheim. Benytt linkene under for å laste ned foredragene.

IPPC-direktivet og farlig avfall

 • 12. juli 2005
 • 0 Kommentarer
Formålet med IPPC-direktivet (EUs rådsdirektiv 96/61 EF) er å samle regulering av alle forurensende utslipp til luft, vann og jord fra én og samme virksomhet i én tillatelse, gitt av én myndighet. Ved dette skal man oppnå en mer helhetlig vurdering og regulering av den samlede forurensningsbelastningen forårsaket av en virksomhet, og derigjennom en bedre beskyttelse av miljøet. IPPC-direktivet legger til grunn at regulering fortrinnsvis skal skje ved individuelle utslippstillatelser, men...

Deklarasjonssystemet for farlig avfall

 • 12. juli 2005
 • 0 Kommentarer
SFT har i løpet av våren godkjent søknad om deklarering av farlig avfall på hvitt papir, slik at man kan printe ut skjemaer fra sitt eget system. For at man skal kunne deklarere avfallet på denne måten, må man få godkjent en detaljert søknad til SFT. Kontakt evt. NFFAs sekretariat for mer informasjon.

Konferansen "Farlig avfall 2005"

 • 2. mai 2005
 • 0 Kommentarer
Påmelding her.

Medlemsmøte om arbeidsmiljø

 • 11. april 2005
 • 0 Kommentarer
Vemund Digernes fra PIL (Prosessindustriens Landsforening) holdt et foredrag om kjemisk helsefare forbundet med farlig avfall. Hallvard Hageberg fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland redegjorde for Fylkesmannens befatning med farlig avfall i bedriftene. Til slutt fortalte BIRs kvalitetssjef, Oddrun Konglevoll, om BIRs HMS-arbeid. Medlemsmøtet ble avrundet med besøk på BIRs forbrenningsanlegg. Du kan laste ned foredragene nedenfor.

Årsmøtet 2005

 • 4. februar 2005
 • 0 Kommentarer
Benytt linkene nedenfor for å laste ned dokumentene fra årsmøtet.

RSS

Nyhetsarkiv