NSAF søker SFT-støtte til e-deklarering

 • 18. desember 2003
 • 0 Kommentarer
Formålet med prosjektet er blant annet å forenkle hverdagen for våre medlemmer og gjøre det lettere å rapportere til myndighetene. Systemet skal også bidra til å redusere mengden farlig avfall på avveie, samt øke forståelsen for deklareringsprosessen og gi mer informasjon knyttet til håndteringen av farlig avfall. Målet er å ha systemet ferdigtestet og klart for implementering innen utgangen av 2004. Nedenfor kan du laste ned og lese brevet fra NSAF til SFT.

NSAF ønsker to nye medlemmer velkommen

 • 16. desember 2003
 • 0 Kommentarer
Sunnfjord Miljøverk (SUM) er et interkommunalt selskap som driver avfallshåndtering på vegne av kommunene Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Gaular, Førde, Naustdal og Jølster i Sogn og Fjordane. Finn ut mer om SUM på deres hjemmeside. Børstads Trasport AS er et familieselskap grunnlagt i 1942 av Ola Børstad. Allerede i 1983 startet bedriften med spesialavfall. Les mer om Børstads Transport på hjemmesiden deres.

Budsjettforliket og avfallsbransjen

Budsjettforliket og avfallsbransjen

 • 16. november 2003
 • 0 Kommentarer
I mediene jubles det over budsjettforliket og ansvarligheten roses. Detaljene og konsekvensene er det få som har satt seg inn i. Ved å studere forlikets ”inndekningsdokument” nærmere, finner vi noen overraskelser: 1. SluttbehandlingsavgiftenDet budsjetteres med økte inntekter fra sluttbehandlingsavgiften for avfall i størrelse 85 mill. kroner. I skrivende stund er det ikke klart hva dette konkret innebærer; økt avgift eller om den bebudete omleggingen iverksettes tidligere. 2. Mindre til...

Vellykket spesialavfallskonferanse

 • 19. september 2003
 • 0 Kommentarer
Spesialavfallskonferansen har dermed på nytt manifestert seg som den viktigste møteplassen for bransjen. Og med nærmere 170 deltakere på plass i Molde, ble det et solid faglig arrangement. Programmet var representativt i forhold til de utfordringer næringens aktører møter i sitt daglige virke, og dekket de fleste fagområdene i spesialavfallsbransjen.   NSAF og NORSAS arbeider nå med å produsere en CD med alle foredragene fra konferansen. Denne er i utgangspunktet forbeholdt deltakerne...

NSAF melder seg inn i ISWA

 • 14. april 2003
 • 0 Kommentarer
ISWA er en internasjonal (global) forening som arbeider for bedre avfallshåndtering gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer, forskning og utvikling i et globalt nettverk. ISWA skal organisere kongresser, seminarer, utstillinger etc. slik at medlemmene med jevne mellomrom oppdateres på viktige områder. NSAF har søkt om Gull medlemskap som gir foreningen tilgang til ISWAS`s database, en presentasjon av foreningen i tidsskriftet Waste Management World og gratis link fra ISWA`s...

Årsmøte ble avviklet programmessig

 • 4. april 2003
 • 0 Kommentarer
De vanlige årsmøtesakene som regnskap og budsjett ble godkjent og årsmøtet var fornøyd med at det sittende styret hadde lagt en økonomisk stramt år bak seg, - noe som viste et økonomisk overskudd på drøye 341 000 kroner. Dette gir handlingsmuligheter for foreningen i tiden som kommer.  Budsjettet var nøkternt og det ble foreslått ikke å øke serviceavgiften til foreningen. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det nye styret består av...


Spesialavfall Rogaland AS har blitt til SAR AS

 • 21. februar 2003
 • 0 Kommentarer
 

Forenkling av deklarasjonsskjemaet.

 • 21. februar 2003
 • 0 Kommentarer
SFT vil nå endelig starte et arbeid med å forenkle skjemaet og også se på mulighetene for elektronisk bruk av skjemaet. Styret i NSAF har blinket ut deklarasjonsskjemaet som en av hovedsakene som det skal arbeides med i dette året. Møtet med SFT og det videre arbeidet ble drøftet i styremøtet 27. februar 2003.

Nye definisjoner for avfall i forurensningsloven

 • 14. februar 2003
 • 0 Kommentarer
Stortinget vedtok 13. februar 2003 å endre forurensningslovens avfallsdefinisjoner fra forbruks- og produksjonsavfall til nærings- og husholdningsavfall.Dette vil medføre at kommunenes ansvar på avfallsfeltet blir redusert, samtidig som offentlige og private virksomheter gis økt handlefrihet med hensyn til håndtering av eget avfall.  Definisjonen av spesialavfall (farlig avfall), er ikke endret.Les innstillingen fra komiteen.

Årets møteprogram er klart :

 • 31. januar 2003
 • 0 Kommentarer
  Møteplan for 2003: 27. februar                   Styremøte 10 – ca. 14 31. mars                      Årsmøte m/ etterfølgende medlemsmøte  24. april                       Styremøte 10 – ca....

NSAF kommenterer "Bergenssaken"

 • 15. januar 2003
 • 0 Kommentarer
Norsk Spesialavfallsforening (NSAF) registrerer funnet av cyanid på et ubetjent mottak for spesialavfall i Bergen som lite oppsiktsvekkende. Foreningen har gjentatte ganger advart Statens forurensningstilsyn (SFT) om at det bare er et tidsspørsmål når alvorlige uhell vil skje ved slike mottaksstasjoner. Advarselen ble senest fremført av styreformann Roar Hansen (bildet) i NSAF i et foredrag under Spesialavfallskonferansen i Sandefjord for bare få måneder siden, og med representanter for...

RSS

Nyhetsarkiv