Rekordinnsamling av miljøfarlig avfall

 • 18. november 2002
 • 0 Kommentarer
Hittil i år er det innen 1. november kommet 430 tonn miljøfarlig avfall til ROAF, mot 320 tonn i hele 2001. ROAF deltok tidligere i vår i en landsomfattende kampanje for å bevisstgjøre forbrukeres forhold til miljøfarlig avfall, og Steensrud tror dette har vært med på å øke innleveringen av avfall.- Den lokale dugnadsinnsatsen har gitt norgesrekord i antall innsamlede røde bokser, og en sterk økning i innsamlet mengde miljøfarlig avfall, sier direktøren.Alle husstandene i Sørum kommune...

Oppgjør med byråkratiet

Oppgjør med byråkratiet

 • 19. september 2002
 • 0 Kommentarer
Slik mener NSAFs leder Roar Hansen at myndighetene opptrer nå nye lover og forskrifter lages. Hjertesukket kom han på Spesialavfallskonferansens andre dag skulle besvare sprøsmålet: - Er rammevilkårene til å leve med?Ingen mangel på loverHansens foredrag ble godt mottatt blant tilhørerne i salen, og det ble nikket flittig til mange av hans beskrivelser av virkeligheten. I fordraget tok han for seg sentrale rammebetingelser som lover og regler – spesielt hvordan disse blir laget, det dårlige...

Inviterer til samarbeid

 • 19. september 2002
 • 0 Kommentarer
Dette kom frem da han holdt et av åpningsforedragene på Spesialavfalskonferansens første dag. Her kan du lese mer.

NSAF tar Brende på ordet

NSAF tar Brende på ordet

 • 5. juli 2002
 • 0 Kommentarer
NSAFs styret behandlet saken, og bestemte seg for å tilby foreningens kompetanse gjennom et eget samarbeid.Miljøverndepartementets brev kan du lese her. Nedenfor kan du laste ned NSAFs brev til SFT.Styret oppfordrer medlemmer som har ulike forslag til tiltak, om å sende disse til sekretariatet ved Thoralf H. Thorsen. 

SFT inviterer til idedugnad om håndtering av drivstoffavfall

 • 3. juli 2002
 • 0 Kommentarer
Dato for møtet er ennå ikke fastsatt, men NSAFs styre har gitt beskjed om at foreningen er positiv til initiativet og at den er beredt til å prioritere saken.InnspillStyret oppfordrer medlemmene til å engasjere seg, og ser gjerne at representanter fra medlemsbedriftene tar kontakt for å bidra med synspunkter og forslag. Ta kontakt direkte med noen av styremedlemmene eller send en E-post til sekretariatet.

Forskrift om tilintetgjøring av eksplosiver

 • 3. juli 2002
 • 0 Kommentarer
Arbeidet med et bedre regelverk for tilintetgjøring av eksplosiver som dukker opp  spesialavfallssystemet går sakte men sikkert fremover. Det er snart ett år siden at NSAF og DBE var i dialog om saken.Nedenfor kan du laste ned og lese NSAFs høringssvar. Her kan du lese DBEs orientering om saken, og utkastet til ny forskrift.

DBE ber NSAF om synspunkter

 • 7. juni 2002
 • 0 Kommentarer
Norsk spesialavfallsforening (NSAF) har uttrykt følgende hovedbudskap overfor DBE: Det foreslåtte regelverk er formelt sett ganske tilfredsstillende. Forutsetningene for at reglene skal få noen praktisk verdi, er imidlertid at de myndigheter som gis oppgaver avsetter tilstrekkelige ressurser til å følge opp bestemmelsene. Videre må utarbeides veiledere og fakta - ark for hvordan regelverket skal praktiseres. Videre i NSAFs innspill heter det: "Utgangspunktet for nytt kapittel 11 er i...

Nytt styre i NSAF

 • 25. mars 2002
 • 0 Kommentarer
Et årsmøte med rimelig godt fremmøte ble avholdt torsdag 21. mars. Stemningen var god, sunt kritisk og konstruktiv. Flere gode diskusjoner ble gjennomført, og årsmøtet ga viktige signaler til det nye styret. Ikke minst ble det poengtert hvor viktig informasjon til medlemmene er, og kanskje enda viktige hvor vesentlig det er å trekke medlemmene inn i de oppgavene foreningens styre til enhver tid arbeider med. Styret består etter årsmøtet av: Roar Hansen (formann), Magne Thingnæs...

NSAF fokuserer på farlig, småemballert spesialavfall

 • 6. februar 2002
 • 0 Kommentarer
Problemstillingen som er meldt opp til NSAF, og som foranlediget møtet, går på at det gjennom spesialavfallsystemet kommer for store mengder avfall som er feildeklarert eller av andre grunner kan forårsake fare for transportør og andre som skal håndtere det. Problemstillingen er spesielt knyttet til organisk spesialavfall og ofte avfall som opprinnelig er levert av forbrukere på miljøstasjoner. Både SFT og DBE uttrykte stor forståelse for problematikken og erkjente at...

Avfallslista: NSAF møter forståelse i SFT

 • 16. januar 2002
 • 0 Kommentarer
Tirsdag 15.01.2002 hadde NSAF, representert ved formannen Roar Hansen og nestformannen Magne Thingnæs, et møte med SFT for å diskutere forslag til ny Spesialavfallsforskrift/Avfallsliste. Tilstede var også Thoralf Thorsen fra Prosessindustriens Landsforening (PIL). Bakgrunnen for møtet, var NSAFs høringsuttalelse angående Spesialavfallsforskriften, der NSAF i relativt sterke ordelag kritiserer SFT for å lage en forskrift som er svært utilgjengelig for praktikerne i bransjen. Les omtalen av...

Komplett stoffliste på Miljøstatus i Norge

 • 4. januar 2002
 • 0 Kommentarer
Det er nå hele 2928 stoffer som er helse-, miljø-, brann- og/eller eksplosjonsfarlige som beskrives nå på nettstedet. Les mer her!  

RSS

Nyhetsarkiv