Nye medlemmer

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
Dette er de sist registrerte medlemmene: GLT Avfall er et interkommunalt avfallsselskap. Selskapet er eid av kommunene Østre og Vestre Toten, Søndre og Nordre Land og Gjøvik. Totalt er det ca 67000 innbyggere i regionen. Sven Wiik AS er etablert av personen med samme navn, og som har bakgrunn blant annet fra Veolia og AS Farlig Gods. Fagområdene er internkontroll, sikkerhetsrådgivning og opplæring innen farlig avfall og farlig gods. Kontor i Kristiansand. Solør Bioenergi er en ledende...

NFFAs veileder snart solgt i 600 eksemplarer!

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
NFFA-veilederen hensyntar de aller siste regelverksendringene, og gjør avklaringer på flere komplekse problemområder. Foreliggende utgave hensyntar bl.a.endringer i det internasjonale ADR / RID-regelverket 2011, nytt regelverk for radioaktivt avfall pr. 1. januar 2011, nye avfallsfraksjoner innen farlig avfall og en videreutviklet NFFA-tabell i tråd med ny NS;9341. Pris for medlemmer kun kr. 311 (rabatt ved større kjøp). Bestill veilederen her!

NFFAs høringsuttalelse vedrørende ny tilsynsveileder

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
Veilederen er myntet på kommunene i deres tilsyn på byggeplass. NFFA har innhentet synspunkter fra medlemmene, og vi er tilfreds med at BE har hensyntatt flere av våre synspunkter. Veilederen kan lastes opp her:   http://www.be.no/beweb/info/pressem/110701endringer.html

NFFA-foredrag på farlig avfallskonferanse i Stockholm

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
Seminaret hadde tittelen ”Aktuellt innom farlig avfall”, og NFFA var sammen med KLIFs Kari Aa eneste utenlandske foredragsholdere. Prosjektleder Marit Lindstad holdt NFFAs foredrag om prioriterte farlig avfallsfraksjoner i Norge. Over 100 hadde meldt sin interesse for seminaret, og tilhørerne vise viste NFFAs foredrag stor interesse. Mange gode oppfølgingsspørsmål både om temaet og NFFAs arbeid ble besvart.

NFFA arbeider med uttalelse til Stortingsmeldingen om avfall

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
Stortingsmeldingen om avfall skal legges fram høsten neste år. Dette er første gang på 12 år at det utarbeides en melding om nettopp avfall. Sist var i Stortingsmelding nr. 8 (1999-2000) Det er grunn til å anta at myndighetene benytter anledningen til å implementere det nye EU direktivet inn norsk avfallspolitikk i sammenheng med Stortingsmeldingen. Vi kommer tilbake til et arbeidsseminar for medlemmene og hvor hensikten er å registrere forhold som NFFA bør tilse tatt opp i...

Kurset Transport av farlig avfall

Kurset Transport av farlig avfall

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
Kurset er utviklet i samarbeid med AS Farlig Gods og spesielt tilpasset NFFAs medlemmer. Opplæringen er pålagt i henhold til ADR/RID og dekker alle nye krav i henhold til ADR/RID 2011. Det blir utstedt kursbevis i tråd med dette (”dokumentert opplæring”). Kurset er relevant for alle som er involvert i deklarasjon og transport av farlig gods / farlig avfall og forberedelse til slik transport. Det undervises i følgende temaer: Klassifisering, deklarering, merking av gods, utfylling av...

KLIF spør NFFA om e-deklarering

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
KLIFs målsetting er at elektronisk deklarering av farlig avfall skal kunne innføres tidligst fra 2013. I NFFAs siste innspill til arbeidet, henviser vi til NFFAs mange tidligere tilbakemeldinger og innspill. Senest i juli i år har vi meldt inn til Klif betraktninger i forhold til sporbarhet. Vi uttaler at elektronisk deklarering etter vårt syn i prinsippet burde kunne settes i gang i dag, etter evalueringer og prosjektgrupper gjennom de siste 10 (!) årene. Vi poengterer at et system...

KLIF hørte på NFFA om endringer i refusjonsordningen for spillolje

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
De endrede vilkårene vil gjelde fra og med 1. januar neste år. Refusjonsanleggene og laboratoriene har direkte fått varsel om endringene. Om NFFAs innspill skriver KLIF bl.a.: ”NFFA påpekte i brev av 25. juni 2010 at valget av laboratorium påvirker analyseresultatene, og at dette i grensetilfeller kan ha betydning for om refusjon utbetales eller avslås. Etter KLIFs vurdering var dette en riktig og viktig kommentar”. KLIF har valgt å etterkomme NFFAs innspill ved å kreve kontrollanalyse...

Frokostseminar om klorparafinholdig avfall

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
Hensikten med møtet er ikke å konkludere, men å gi informasjon om klorparafiner og klorparafinholdig avfall. NFFAs medlem PCB Sanering AS har fått offentlige midler til å gjennomføre en kartlegging av klorparafiner i vinduer spesielt, og vil offentliggjøre resultatene av kartleggingen på frokostseminaret, hvor også KLIF vil være tilstede. Invitasjoner sendes ut!   Interesserte bes allerede nå melde seg til sekretariatet da det er begrenset med plasser.

Fortsatt registrering på utgåtte Avfallsstoffnummer

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
Vår antakelse er at årsaken er bruk av gamle deklarasjonsskjemaer (før serienummer 014) hvor tidligere ”sekkeposter” og nå utgåtte avfallsstoffnumre7990 og 7999 annet farlig avfall samt 7153 (medisinavfall som ikke skal deklareres) er gjengitt. Det er ikke store mengder som er deklarert (eks. 30 tonn på 7990), men dette er uansett nesten fem ganger mer enn på hele fjoråret.   For å unngå anmerkninger i en kontroll, oppfordrer vi våre medlemmer til å ikke bruke de refererte,...

2Arbeidet i NHP-nettverket gir økte tonnasjer til våre medlemmer

 • 25. september 2011
 • 0 Kommentarer
Siste samling i NHP-nettverket var nå i september hos Hovedorganisasjonen for handel og tjenester (HSH). Følgende foldere er nå under ferdigstillelse i regi av Farlig avfallsgruppen (FA) i nettverket: · Forurenset grunn: ”Hva er forurenset grunn og hvordan skal det håndteres” · Folder om kravene til avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og innsending av sluttrapport beregnet på aktører involvert i rive- og rehabiliteringsprosjekter Statistikken for deklarerte mengder farlig avfall i...

Farlig avfall 2011: Foredragene er lagt ut!

Farlig avfall 2011: Foredragene er lagt ut!

 • 22. september 2011
 • 0 Kommentarer
Tilbakemeldingene etter årets konferanse og det faglige innholdet er svært gode, og NFFA håper alle deltakere er kommet hjem med opplevelsen av nyttig, faglig påfyll. Det er av stor verdi for foreningen, vårt styre og vårt sekretariat å møte en nærmest samlet bransje - både medlemmer og ikke medlemmer - og ikke minst også representanter fra myndighetene.   Jeg vil takke for svært interessante og nyttige dager. En spesiell takk for de mange innspill som kom til...

RSS

Nyhetsarkiv