Programmet for Farlig Avfall 2010 er klart

 • 31. mai 2010
 • 0 Kommentarer
Program og påmeldingsskjema kan lastes opp via linken nederst på denne siden.   Velkommen!   Årets konferanse er den 23. i rekken! Det vitner om en konferanse som har befestet seg, som man ser fram til og vurderer nyttig å delta på. Hvorfor?   Fordi de som genererer, transporterer, håndterer, behandler, eksporterer eller gir råd om farlig avfall trenger innsikt og kunnskap. Vi er berørt av komplisert regelverk, og har – mer enn mange andre – myndighetene...

Selvantennende og eksplosivt avfall skaper utfordringer

 • 26. mai 2010
 • 0 Kommentarer
Vi bemerker overfor direktoratet at det ikke ”normalt” for noen av NFFAs medlemsbedrifter å ha tillatelse til håndtering av disse fraksjonene.   Det oppleves imidlertid som mottakene praktiserer deres mottaksplikt også å omfatte disse fraksjonene – en slags ”utvidet tillatelse”.   Dette skaper utfordringer / hindringer for håndtering av fraksjonene videre i vår del av avfallskjeden.

Nye veiledningsfoldere for farlig avfall innen byggsektoren

 • 26. mai 2010
 • 0 Kommentarer
Eksisterende faktafolder om 6 prioriterte farlige stoffer på byggeplass skal også revideres i lys av nytt regelverk pr. 1. juli 2010. NFFA har hatt stor etterspørsel etter slike foldere, og de nye NHP folderne er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten.

NFFA minner igjen om viktigheten av avfallsstoffnummer

 • 26. mai 2010
 • 0 Kommentarer
Radioaktivt avfall som da omfattes av avfallsforskriften (i eget kapittel) gjør at risiko- og smitteavfall med mer radioaktivitet enn 0,5 Bq / g må deklareres som farlig avfall. Behov for informasjon knyttet til de ulike fraksjonene er nødvendig før regelverket trer i kraft.   Deklarasjonsskjemaene må være oppdatert med nye avfallsstoffnumre på det tidspunkt regelverket er gjeldende, slik at avfallet er korrekt deklarert når det kommer inn i farlig avfallskjeden.   Det nye...

Klorparafiner i vinduer fra tiden etter 1975

 • 26. mai 2010
 • 0 Kommentarer
Dette er brukt som erstatningsstoff for PCB. En rapport Norconsult nylig har utarbeidet på oppdrag fra KLIF bekrefter dette. NFFA har overfor NHP nettverket og KLIF påpekt de problemer som kan oppstå som følge av manglende nedstrømsløsning for vinduer som inneholder andre miljøgifter enn PCB (eksempelvis klorparafiner).   NHP nettverket har hatt dette oppe til diskusjon ved flere anledninger og tar nå ytterligere initiativ overfor bransjen og myndighetene for å bidra til å få...

KLIF møter NFFA om ulik praksis blant fylkesmennene

 • 26. mai 2010
 • 0 Kommentarer
I disse tillatelsene har KLIF overfor fylkesmennene gjort presiseringervedr. utslipp av olje- og kjemikalieholdig vann, bl.a. ved å angi at: - Slikt avfallsvann skal kun leveres til godkjent anlegg for farlig avfall. De som ikke har slik tillatelse fra KLIF må søke om det. Overfor virksomheter med tillatelse fra Fylkesmannen, skal det stilles krav tilsvarende direktoratets - Kun spillolje (7011 og 7012) kan dreneres for vann - Avfallsvannet skal ha mer omfattende rensing enn bare...

Endringer i Avfallsforskriften om farlig avfall?

 • 26. mai 2010
 • 0 Kommentarer
Endringene som vurderes er etter det vi erfarer bl.a.: Å regulere virksomheter som mottar og lagrer inntil 500 tonn farlig avfall samt tilser tankrensing gjennom forskrift og ikke tillatelse slik som i dag At også mottaksanlegg for farlig avfall får krav om å stille finansiell sikkerhet på samme måte som behandlingsanleggene har det At innsamlere av farlig avfall blir regulert gjennom forskrift samt overføre myndigheten til Fylkesmannen Å la innsamlingsbegrepet og særskilte krav...

Det nye regelverket for radioaktivt avfall

 • 26. mai 2010
 • 0 Kommentarer
Olje- og energidirektoratet (OED) samt Oljeindustriens landsforening (OLF) har begge uttrykt uenighet om deler av rapportens innhold samt bestrider faglig noen av konklusjonene i den. NFFA har liten bakgrunn for å vurdere den faglige uenigheten, og avventer prosessen videre. Vi har imidlertid understreket overfor Miljøverndepartementet vår bekymring når det nå fremholdes at rapporten har ”åpenbare feil” og ikke ”holder faglige mål”. NFFA vil ikke bli assosiert og tatt til inntekt for...

Byggavfallskonferansen 2011

 • 26. mai 2010
 • 0 Kommentarer
NFFA sitter også denne gang i programkomiteen som representant for farlig avfallsgruppen i NHP nettverket. Programmet er under utforming.

Anmodning om nytt avfallstoffnummer på gassflasker og propanbeholdere

 • 26. mai 2010
 • 0 Kommentarer
Det er et økende problem at gassflasker/propanbeholdere sammenblandes med spraybokser. Førstnevnte har ikke eget avfallsstoffnummer, derfor benyttes ofte 7055 (spraybokser). Dette er en problemstilling vedr avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlige situasjoner kan ikke utelukkes. Det er ”ledige” avfallsstoffnummer som kan benyttes. Gassflasker finnes i mange...

NFFA deltar i revisjon av skjema for basiskarakterisering

 • 26. mai 2010
 • 0 Kommentarer
Avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II sier at alt avfall må gjennomgå basiskarakterisering før det leveres til deponi (fra 1. juli 2008).   En arbeidsgruppe vurderer nå ønskede endringer i skjemaet, og NFFA er med i denne prosessen. Så vidt vi kan forstå, har det eksisterende skjemaet varierende forankring i avfallsbransjen. Enkelte aktører har utviklet sine egne varianter. NFFA mener ambisjonen må være å etablere en standard i form av ett skjema som også er forankret hos...

RSS

Nyhetsarkiv