Stor kontrollaksjon i juni

 • 29. mai 2009
 • 0 Kommentarer
Gjennom NFFAs deltakelse i Nasjonal handlingsplan for bygg og riveavfall (NHP) har vi oppfordret SFT å offentliggjøre sin kontrolliste samt publisere informasjonsmateriell før aksjonen starter.  Denne anmodingen har tilsynet nå fulgt. SFTs kontrolliste samt to viktige informasjonsark om farlig avfall innen bygg og anlegg kan lastes ned nedenfor.   Innenfor farlig avfall forventer SFT bl.a. følgende: Det er lagt til rette for et er lagt til...

SISTE! Ny versjon av NFFAs transportveileder er nå tilgjengelig!

SISTE! Ny versjon av NFFAs transportveileder er nå tilgjengelig!

 • 27. mai 2009
 • 0 Kommentarer
Veilederen inneholder en betydelig videreutviklet, oppdatert og mer oversiktlig ”NFFA-tabell”. Tabellen – som allerede er blitt et begrep i bransjen – omgjør farlig avfall til farlig gods. Tabellen inneholder enda flere og helt nye avfallsfraksjoner. Tabellen sparer både avfallsbesitter, transportør, behandler og andre som håndterer farlig avfall for et betydelig antall arbeidstimer.   Her angis både avfallsstoffnummer, avfallstype, EAL-kode, UN-nummer, ADR-klasse, emballasjegruppe,...

Interessert i intensivkurs i mediehåndtering?

 • 25. mai 2009
 • 0 Kommentarer
Målet er å sette deltakerne i bedre praktisk stand til å forholde seg til den moderne medievirkeligheten. Kurset holdes i uke 24 eller uke 25 i juni. Tid og sted besluttes ut fra den interesse som blir meldt. Alle bedrifter – store som små – kan komme i medienes fokus. Derfor er NFFAs mediekurs tilrettelagt samtlige våre medlemmer. Meld din uforpliktende interesse her! Negativ medieomtale kan gi konsekvenser som tar år å rette opp! I økende grad retter aviser, radio og TV oppmerksomheten...

Årsmøtet: Batteriretur åpner for store lithium-batterier

Årsmøtet: Batteriretur åpner for store lithium-batterier

 • 11. mai 2009
 • 0 Kommentarer
Forslaget innebærer at NFFA gjennomfører en undersøkelse for å avdekke 1) mengdene som finnes i Norge av denne type batterier samt 2) de kvanta som kommer til håndtering blant avfallsoperatørene. Deretter vil Batteriretur gjøre en vurdering av hvordan mottak også av store lithiumbatterier kan gjennomføres. Hagens forslag ble møtt med applaus fra salen, og NFFA tok imot utfordringen. Vi kommer tilbake til gjennomføringen av undersøkelsen. Store lithiumbatterier byr på spesielle...

Årsmøtet: NFFA vil be om avklaring om lavradioaktivt avfall

Årsmøtet: NFFA vil be om avklaring om lavradioaktivt avfall

 • 10. mai 2009
 • 0 Kommentarer
Det synes som om det er usikkerhet i bransjen om hvordan man framover skal forholde seg til denne fraksjonen for å kunne etterleve regelverket. Fram til nå har behandling av LRA framstått uproblematisk idet den i praksis – både av myndigheter og bransje – er oppfattet å være innenfor gjeldende tillatelser, prosedyrer, kompetanseområder m.v. hos farlig avfallsavfallsoperatørene. På årsmøtet ble det framsatt påstand om at Statens strålevern vil innskjerpe praktisering av regelverket samt...

Årsmøtet: Ellen Hambro understreket bransjens viktighet

 • 10. mai 2009
 • 0 Kommentarer
Det ble framholdt fra bransjen fare for stigmatisering på grunn av at SFT svært aktivt i media og andre sammenhenger påpeker at enkeltaktører gjentatte ganger blir registrert med avvik i tilsynets kontrollaksjoner. NFFA inviterte SFT til samarbeid for å redusere avvikssituasjonen, men også for å oppnå en balansert framstilling av farlig avfallsbransjen i allmenheten.   -Bransjen er avhengig av tillit for at næringsliv og publikum skal levere farlig avfall til forsvarlig behandling,...

Årsmøtet: NFFAs styre gjenvalgt, flere konkrete utspill

Årsmøtet: NFFAs styre gjenvalgt, flere konkrete utspill

 • 10. mai 2009
 • 0 Kommentarer
Årsmøtesakene ble raskt gjennomgått uten at de store diskusjonene oppsto. Hele det sittende styret med gjenvalgt. Dermed fortsetter følgende representanter:   Roar Hansen (styreleder), Leif W. Larsen (nestleder), Sonja Rytter, Fredrik Gaustad, Arne Paulsrud, Petter Nybu, Bjørn Roger Broen og med varamedlemmer Aina Kristiansen, Sissel Eikeskog og Jan Rolf Bekkevold.     Foto: Det gjenvalgte styret i NFFA. Fra venstre Petter Nybu, Sonja Rytter, Roar Hansen, Arne...

RSS

Nyhetsarkiv