Programmet til Farlig avfall 2006 er klart!

 • 30. mai 2006
 • 0 Kommentarer
Meld deg på her! Last ned programmet under.

Svært førnøyde NFFA-medlemmer

 • 4. mai 2006
 • 0 Kommentarer
Gruppen har nå hatt to samlinger under kyndig ledelse av Jon A. Narmo fra Nordisk Bedriftsutvikling. Det rapporteres av opplegget er konkret og "hverdagslig" og ingen teoretisk papirøvelse. Deltakerne får bl.a. maler som gjør implementeringen i egen bedrift enkel. Tredje samling er i Ålesund 15. mai. Deretter avsluttes prosessen i en todagers samling 13. og 14. juni. Sted for denne samlingen er ennå ikke valgt. Dersom det er interesse, ser vi ikke  bort fra at det kan...

Norsk Industri sier opp avtalen med NFFA

 • 4. mai 2006
 • 0 Kommentarer
Oppsigelsen er gjort med begrunnelse i at Norsk Industri ikke lenger ser det som mulig å opppfylle avtalen om sekretariatsløsning. Norsk Industri er som kjent resultatet av sammenslåingen av Prosessindustriens Landsforening (PIL og Teknologibedriftenes Landsforening (TBL). Sammenslåingen har resultert i en sterk medlemsorganisasjon for en rekke industribedrifter, men prioriteringene i organisasjonen har altså medført at man ikke lenger kan dedikere ressurser til...

Hvem eier det farlige avfallet?

 • 4. mai 2006
 • 0 Kommentarer
Saksforholdet er komplekst, men kan beskrives med at ansvarsforholdet kan endres etter hvor avfallet fysisk befinner seg. Uansett er dette ikke klart nok beskrevet i lov eller forskrift, og må derfor nedfelles i avtaler mellom avsfallsaktør og kunde. NFFA har diskutert temaet i styret, og finner forholdene utilfredsstillende. Det er derfor besluttet å utrede forholdet for deretter å presentere problemstillingene for myndighetene. Problemstillingen vil forøvrig bli belyst...

Arbeidsgrupper utredes

 • 4. mai 2006
 • 0 Kommentarer
Foreningens siste engasjement innen problematikk relatert til olje/marine (se annen nyhetssak), vil forhåpentligvis resultere i at en arbeidsgruppe nedsettes. Det skal nå vurderes hvordan flere arbeidsgrupper på en effektiv måte kan bearbeide temaer av viktighet for medlemmene. Målsettingen må være å finne en arbeidsform som er rasjonell, ikke resulteterer i "papirmølle", men som gir konklusjoner som NFFA kan bruke videre overfor myndighetene eller i andre sammenhenger. I løpet av de...

NFFA-møte om utfordringer innen offshore/marine

 • 2. mai 2006
 • 0 Kommentarer
NFFA vurderer offshore/marine som et område preget av uklarheter i regelverket for avfallshåndtering. Det eksisterer et deklarasjonssystem som ikke er tilpasset dagens virkelighet, det er usikkerhet med hensyn både til klassifisering av farlig avfall og toll- og avgiftsordningene. Dette er forhold foreningen vil belyse og gi bidrag til å forbedre. For å starte arbeidet har NFFA invitert utvalgte medlemmer og enkelte ikke-medlemmer til et arbeidsmøte i Stavanger 12. mai. De...

RSS

Nyhetsarkiv