NFFAs årsmøte: Offensiv utvikling av foreningen vedtatt

NFFAs årsmøte: Offensiv utvikling av foreningen vedtatt

 • 23. april 2010
 • 0 Kommentarer
På årsmøtet ble hele det sittende styret gjenvalgt. Det innebærer at NFFAs styre i 2010 består av Roar Hansen (leder), Leif W. Larsen (nestleder), Sonja Rytter, Bjørn Roger Broen, Arne Paulsrud, Fredrik Gaustad og Petter Nybu. Varamedlemmer er Jan Rolf Bekkevold, Sissel Eikeskog og Aina Kristiansen.   Årsmøtet besluttet ressurstilførsel som innebærer at NFFA kan øke sitt aktivitetsnivå ytterligere. En enda mer solid sekretariasløsning skal være utredet i løpet av inneværende...

Seminar om radioaktivt avfall: Her er foredragene!

Seminar om radioaktivt avfall: Her er foredragene!

 • 22. april 2010
 • 0 Kommentarer
Foredragsholderne bidro til å skape økt forståelse for det nye miljøregelverket som nå blir innført, og hvilke konskevenser dette vil ha for aktørene - både de som genererer radioaktivt avfall og de som håndterer det.   Nedenfor ligger samtlige foredrag. Stikkord for presentasjonene er: Miljøverndepartementet og Statens strålevern: Om regelverket, bakgrunn og konsekvensenet. Retningslinjer for deklarering, hvem trenger godkjenning m.v. Tore Ramsøy (Institutt for energiteknikk...

Vil ha avklart krav om HMS-datablader

 • 18. april 2010
 • 0 Kommentarer
NFFA registrerer at det er usikkerhet om den praksis tilsynsmyndighetene har i forhold til datablad for farlig avfall og hvilke krav som gjelder. NFFA kan ikke se at dette kravet er hjemlet i lov / forskrift, og vurderer det dessuten umulig å innfri. Siden det i tillegg er ulik myndighetspraksis på området, bør norm etableres, mener NFFA som har utredet forholdet i eget notat som kan lastes opp her.    Vi tar opp saken med myndighetene, og ønsker også innspill fra medlemmene.

Snart 50 påmeldte til seminar om radioaktivt avfall

 • 18. april 2010
 • 0 Kommentarer
Vi vil i disse dager passere 50 deltakere! Som tidligere informert om, er bakgrunnen for seminaret det nye regelverket for radioaktivt avfall. Regelverket blir gjort gjeldende fra 1. januar neste år, og kan få konsekvenser for de fleste aktører innen farlig avfall. Vi henviser til egen påminnelse som nå sendes medlemmene, og oppfordrer til påmelding snarest og innen fredag 23. april til NFFAs sekretariat!

Riksrevisjonen inviterer NFFA til innspill

Riksrevisjonen inviterer NFFA til innspill

 • 18. april 2010
 • 0 Kommentarer
For bransjen gir en forvaltningsrevisjon glimrende muligheter til å spille inn en rekke forhold vi er opptatt av. NFFAs dialog med Riksrevisjonen kommer til å fortsette, og vi ønsker innspill fra medlemmene. På hjemmesidene ligger den presentasjonen NFFA gjorde for revisjonsteamet. En revisjon vil kunne ta fra ett til to år. I løpet av denne perioden åpnet Riksrevisjonen for løpende innspill fra NFFA, som er eneste bransjeorganisasjon med utelukkende fokus på farlig avfall. Under...

Medlemsmøte og møte med KLIF om refusjonsolje

 • 18. april 2010
 • 0 Kommentarer
Bakgrunnen var at KLIF har varslet endringer i ordningen samt at alle aktører må søke om fornyet godkjenning innen 1. juli. NFFA ønsket at aktørenes praktiske erfaringer skulle komme tydeligere fram overfor direktoratet. Om ikke absolutt alle våre innspill til KLIF vil bevirke endringer i KLIFs praksis og i vilkårene, forventer vi allikevel at flere av dem vil gjøre det. Foreningens innspill til KLIF fås ved henvendelse til NFFAs sekretariat. Arbeidsmøtet avdekket et sterkt behov for at...

Fortsatt kommentarer til nye maler for tillatelser

 • 18. april 2010
 • 0 Kommentarer
Medlemmene har kommentarer på flere forhold, bl.a. kravet om økonomisk sikkerhet og lagring. NFFA vil nå sammenstille innspillene og be om ny gjennomgang sammen med KLIF.

Eget avfallsstoffnummer for propanbeholdere?

Eget avfallsstoffnummer for propanbeholdere?

 • 18. april 2010
 • 0 Kommentarer
Offisielle veiledere grupperer propan til avfallsstoffnummer 7055 Spraybokser. De fleste avfallsbesittere pakker sammen spraybokser og propanbeholdere, og dersom dette ikke oppdages og sorteres fra hverandre før behandling, oppstår sikkerhetsrisiko. NFFA forbereder utspill overfor KLIF.

Avfallsstoffnummer 7990 og 7999 (ukjent avfall)

 • 18. april 2010
 • 0 Kommentarer
Selv om myndighetene mener de to numrene er uønsket i bruk – og at ”7990 Annet eller ukjent avfall” sågar er tatt bort på grunn av utbredt misbruk – blir det fortsatt deklarert avfall på disse numrene (ca 659 tonn i 2008). NFFAs utredning viser også at myndighetene i sitt omfattende statistikkmateriale opererer med et for de fleste ukjent avfallsstoffnummer, nemlig ”7150 Annet giftig avfall”. Videre viser vår utredning at Norsk Standard opererer med feil formulering siden...

RSS

Nyhetsarkiv