PCB-aksjon på gang

  • 18. april 2006
  • 0 Kommentarer
Organisasjoner og virksomheter involvert i  bygg- og anleggsvirksomhet får i disse dager brev fra Statens forurensningstilsyn om ny og skjerpet kontroll for forsvarlig utfasing av PCB. I brevet heter det at bygg og anleggseiere må være bevisst sitt ansvar og gjennomføre tiltak for å ikke spre miljøgiften PCB. PCB er en av de verste miljøgiftene og finnes blant annet i bygg reist eller rehabilitert i perioden 1960 -1980. Typiske PCB-produkter er isolerglassruter og lysarmaturer ....

Forslag til endringer i avfallsforskriften: Kostnadsøkninger for gjenvinningsbransjen

  • 6. april 2006
  • 0 Kommentarer
Som tidligere meldt, kan endringene berøre enkelte NFFA-medlemmer siden det er den siste aktøren som leverer avfall til deponi som har dokumentasjonsplikt for avfallet. Å etablere et system som tilfredsstiller de strengere mottakskriteriene på deponiene, vil medføre en kostnadsøkning på 60 mill. kroner for avfallsprodusentene. Dette er tall SFT selv har regnet ut, og refererer seg til karakterisering av avfallet. Tallet gjelder det året de nye kriteriene blir...

Siste om IPPC: Seminar NFFA/SFT i mai

  • 4. april 2006
  • 0 Kommentarer
På NFFAs medlemsmøte nylig holdt SFT interessante orienteringer, bl.a. om innføringen av EUs IPPC-direktiv. 35 virksomheter innen avfallsindustrien i Norge - flere av dem NFFA-medlemmer - er berørt av dette direktivet. De fleste av disse sorterer under fylkesmennenes kontroll- og godkjenningsmyndighet, 20 prosent sorterer under SFT. Fristen for innlevering av redegjørelser som skal vise den enkelte virksomhets tilstand i forhold til IPPC-direktivet, er nå gått ut....

Innsamling, mottak, mellomlagring og tankvask: Forskriftsregulert hos fylkesmannen

  • 4. april 2006
  • 0 Kommentarer
På siste medlemsmøte i NFFA opplyste SFT at innsamling, mottak, mellomlagring samt tankvask nå blir regulert gjennom en forskrift og med tilsynsmyndighet hos fylkesmennene. Det nye i dette er etablering av den egne forskriften som fylkesmannen skal håndheve. I tillegg har innsamlingsleddet fram til nå ligget hos SFT. Kravene skal følgelig bli enklere å forholde seg til, blant annet ved at de er standardiserte. Kanskje kan det også bli enklere å etablere seg, ble det...

Alle blir stilt overfor garantikrav

  • 4. april 2006
  • 0 Kommentarer
Temaet er tidligere omtalt på NFFAs hjemmeside. Som medlemmene vil være kjent med lykkedes det ikke foreningen å etablere en felles bransjeløsning. Seksjonssjef Harald Sørby i SFT opplyser at kravet stilles suksesivt etterhvert som nye tillatelser/konsesjoner gis, og i kjølvannet av praktiseringen av IPPC-direktivet. Det er først og fremst behandlingsanleggene garantikravet er nytt for. Garantien skal sikre at det til enhver tid er økonomisk dekning for å kunne behandle det som...

RSS

Nyhetsarkiv