Viktig, oppdatert informasjon om avfall med radioaktivitet

Viktig, oppdatert informasjon om avfall med radioaktivitet

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
Overgangsbestemmelse for aktører uten tillatelse Det kan finnes aktører som har lagret radioaktivt avfall i påvente av behandlingsløsning. Andre årsaker til at slikt avfall har kommer innenfor portene, kan være uklarhet i de forskrifter som eksisterte før siste årsskifte, eller rett og slett svikt i mottaksrutinene. Overfor NFFAhenviser Strålevernet til § 8 i Forskrift om forurensingslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Her finnes avsnitt om...

Statens byggtekniske etat gir 200.000

Statens byggtekniske etat gir 200.000

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
Midlene skal kort fortalt brukes til: Brosjyre / informasjonsaktiviteter om kravene til avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og innsending av sluttrapport beregnet på aktører involvert i rive- og rehabiliteringsprosjekter Brosjyre / informasjonsaktiviteter om byggavfall fra forbrukere som gjennomfører oppussing / rehabilitering og som skal tilgjengeliggjøres via byggvarekjedene Kvalitetssikre tilsynsveiledning for kommunene   Foto: Noen av deltakerne i ett av møtene i...

Skal ikke innsamlere lenger være avfallsaktør?

Skal ikke innsamlere lenger være avfallsaktør?

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
Ett av KLIFs forslag er å fjerne innsamling og tankrens fra håndteringsbegrepet, og dermed fjerne kravet om tillatelse til å utføre disse aktivitetene. Dette betyr at dagens innsamlere og tankrensere fortsatt kan hente avfall hos avfallsprodusent og transportere det til et mottak som produsenten har avtale med. Innsamleren og tankrenseren vil ikke lenger ha rolle som avfallsaktør. Kompetanse i alle ledd NFFA har gjentatte ganger understreket behovet for kompetanse i alle ledd som...

Nye medlemmer

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
De nye medlemmene er:   Hallingdal renovasjon er et interkommunalt selskap som eies og drives av alle kommunene i Hallingdal (Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol). Administrasjonen og regionalt mottak med forbrenningsanlegg ligger i Kleivi på kommunegrensa mellom Ål og Hol. Østbø AS: Selskapet har hovedkontor i Bodø og tilbyr avfallsløsninger til bedrifter, kommuner og privatpersoner. Østbø AS har også løsninger for store og komplekse prosjekter Miljøtransport AS som har eget...

Ny pris for innlevering av PCB-ruter

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
Kasserte PCB-holdige isolerglassruter er omfattet av en egen returordning for å sikre at rutene samles inn og behandles forsvarlig. Produsenter av nye isolerglassruter er pålagt å sørge for at alle kan levere inn PCB-ruter til vanlige avfallsmottak. Dette til en pris som ikke overstiger prisen for innlevering av ruter som ikke inneholder PCB. Hva som anses som maksimal pris for levering av kasserte isolerglassruter, fastsettes av Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) for tre år om...

NFFA-foredrag på flere seminarer

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
Dette gir seg også utslag i foredrag på seminarer. I det siste har vi deltatt på Byggavfallskonferansen, seminar for sikkerhetsrådgivere og på MEFs avfallskonferanse. Foredragene ligger her: Utfordringer for farlig avfallsbransjen (Marit Lindstad) Bygg- og anleggsavfall. Hva skjer) (Roar Hansen) NHPs betydning for farlig avfallsbransjen (Roar Hansen)

NFFA bidrar til forum for sikkerhetsrådgivere

NFFA bidrar til forum for sikkerhetsrådgivere

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
Vi erfarer at sikkerhetsrådgiverne i våre medlemsbedrifter har en ansvarsfull, men også ensom funksjon. Mange melder om behov for et eget fagforum for sikkerhetsrådgivere.   Under seminaret – som vår samarbeidspartner AS Farlig Gods var initiativtaker til – ble det unison oppslutning om å opprette forumet som vil bli administrert av Noorsi (Norsk organisasjon for sikkerhetskompetanse) som er en bransjeorganisasjonen for sikker opplæring og kontroll. Interesserte kan henvende...

NFFA advarer KLIF om usikre analysemetoder

NFFA advarer KLIF om usikre analysemetoder

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
NFFA har tidligere påpekt overfor KLIF at analyseresultatene på spillolje varierer fordi laboratoriene som utfører analyser for refusjonsanleggene benytter forskjellige metoder. KLIF ønsker nå å rette opp dette forholdet ved vilkårsendringer i refusjonsordningen for spillolje. I det vilkåret KLIF nå setter defineres hvilke standarder / metoder som skal benyttes for hver av de fire analysene som kreves. Slik NFFA vurderer det, må metodene være valgt på feil eller mangelfullt grunnlag....

Maling, lim og lakk – hvilke typer er farlig avfall?

Maling, lim og lakk – hvilke typer er farlig avfall?

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
Tidligere avfallsstoffnummer 7052 og 7053 er ikke lenger gjeldende. Kilder her er KLIF og Norsk Standard (se utdrag i vedlegg NS 9431:2011 angående endringer som kan lastes opp her). NFFA erfarer at det er forvirring knyttet til disse avfallsfraksjonene. Forvirringen oppstår ved det på det nye deklarasjonsskjemaet fortsatt står løsemiddelbasert under 7051. Det er bare i Norsk Standard 9431 dette ordet er fjernet. NFFA har gjort KLIF oppmerksom på dette forholdet og også diskutert det...

Kurs i risikostyring

Kurs i risikostyring

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
Dette forskriftskravet er noe av det som ettergås under KLIFs kontrollaksjoner. Kurset det inviteres til er praktisk anrettet og spesielt tilpasset NFFAs medlemmer. Noen av temaene er: Risikokartlegging: Hvordan finne ut hvilke risikosituasjoner som din bedrift kan komme i? Risikoanalyse: Hva er de største farene i din virksomhet? Risikoreduksjon: Enkle tiltak som raskt og effektivt minsker farene?   NFFAs kursleder er Jon A. Narmo, Nordisk Bedriftsutvikling AS....

Informasjon om oljeutskillere og EAL-kode

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
Fylkesmannen i Buskerud ga ved tilsynsaksjonen 2010 en anmerkning på en anvendt EAL- kode på oljeutskillere. NFFA har hatt dialog med Fylkesmannen, og de bekrefter at dette gjaldt bruk av EAL 19 08 10 (som NFFA også henviser til i vår veileder). Her følger en oppsummering: Avfall-stoffnr Type Problemstiling - EAL kode Kommentar Hva sier EAL kapitlene 7021 Olje- og fettavfall EAL kode 1. 13 05 06 eller 2. 19 08 10 Ved tilsyns-aksjonen har...

Fortsatt mye usikkerhet om medisinavfall

Fortsatt mye usikkerhet om medisinavfall

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
Følgende er avklart:  KLIF understreker at det er viktig å skille mellom medisiner/ legemidler og medisinavfall. NFFA understreket overfor KLIF at våre medlemmer hittil har forholdt seg til det som tidligere har vært oppført på deklarasjonsskjemaet, hvilket er medisinavfall. Det er etter NFFAs vurdering uheldig at dette avfallstoffnummeret bare er fjernet uten noen nærmere orientering til bransjen (se tidligere informasjon fra NFFA om at deklarasjonsskjemaet ikke lenger skal...

EAL-koder for avfall med radioaktivitet

EAL-koder for avfall med radioaktivitet

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
Dette innebærer at alle nye avfallstoffnummer som fremkommer på deklarasjonsskjemaet med stoffnummer både i 7000 og i 3000 serien (2 av kolonnene) anvender EAL kode som om det var 7000 serien (der hvor avfallet kan deklareres under begge koder/serier).   Vedr. radioaktivt avfall som ikke er farlig avfall dvs. med stoffnumre som kun forekommer i 3000 serien (kolonne 2 eller 3) skal feltet for EAL kodeikke fylles ut. Det fremkommer i veiledningsmateriell at seks 9 tall = 999999 kan...

Bruk av deklarasjonsskjema som transportdokument

Bruk av deklarasjonsskjema som transportdokument

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
På deklarasjonsskjemaet er det et avkryssingspunkt for ”Ikke klassifiseringspliktig”. Dette for at skjemaet også skal kunne brukes som transportdokument for farlig avfall som ikke er farlig gods. ADR regelverket regulerer dette.

Behov for opprydding i definisjoner

 • 17. mars 2011
 • 0 Kommentarer
NFFA foreslår følgende: Innsamler: Virksomhet som henter avfall hos avfallsprodusent og leverer videre til neste aktør. Det bør avklares klarere i hvilken grad en innsamler kan blande og lagre Avfallsmottak: Mottar, lagrer og videresender avfall. Det bør avklares i hvilken grad et avfallsmottak kan blande eller behandle avfall Behandlingsanlegg: Mottar, lagrer og behandler Deponi: Deponerer behandlet avfall og avfall som ikke trenger behandling

Kurs i risikostyring 14. april

Kurs i risikostyring 14. april

 • 13. mars 2011
 • 0 Kommentarer
I samarbeid med Nordisk bedriftsutvikling arrangerer NFFA kurs i risikostyring 14. april på Haraldsheim i Oslo. Dette forskriftskravet er noe av det som ettergås under KLIFs kontrollaksjoner. Kurset det inviteres til er praktisk anrettet og spesielt tilpasset NFFAs medlemmer. Noen av temaene er: Risikokartlegging: Hvordan finne ut hvilke risikosituasjoner som din bedrift kan komme i? Risikoanalyse: Hva er de største farene i din virksomhet? Risikoreduksjon: Enkle tiltak som...

RSS

Nyhetsarkiv