NFFAs årsmøte 21. april

 • 16. februar 2010
 • 0 Kommentarer
Straks etter årsmøtet gjennomføres medlemsmøte hvor Klima- og forurensingsdirektoratet orienterer om elektronisk deklarering samt om de nye vilkårene som i løpet av 2010 vil bli stilt i alle tillatelsene. Sett av dagen!

NFFA leder farlig avfallsgruppen i NHP også i 2010

 • 16. februar 2010
 • 0 Kommentarer
Oppgaven blir ivaretatt av NFFAs prosjektleder, Marit Lindstad. Det er utarbeidet handlingsplan for året. Denne har fokus på seks avfallsfraksjoner: Mykgjørere / ftalater, treimpregneringsmidler, fluorholdige gasser i isolasjon, klorerte parafiner, PCB og bromerte flammehemmere.   Byggemiljø har bevilget kr. 190.000 til arbeidet i farlig avfallsgruppen.   Arbeidet i gruppen vil bidra til at økte mengder farlig avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet kommer inn i farlig...

NFFA bedt om synspunkter på deklarasjonsskjemaene

NFFA bedt om synspunkter på deklarasjonsskjemaene

 • 16. februar 2010
 • 0 Kommentarer
Vi har så langt påpekt at viktige avfallsstoffnummer mangler på dagens skjema. Dette er: 7155 Avfall med bromerte flammehemmere. Vår kommentar: Denne avfallsfraksjonen – som har vært fokusert i flere år og vært deklareringspliktig – hadde i følge statistikken en nedgang fra 2008 til 2009. Vi kan selvsagt ikke dokumentere dette, men det er kanskje ikke en helt urimelig hypotese at en medvirkende årsak kan være at den ikke er eksponert på deklarasjonsskjemaet 7156 Avfall med...

Medlemsmøte om refusjonsordningen for spillolje

Medlemsmøte om refusjonsordningen for spillolje

 • 16. februar 2010
 • 0 Kommentarer
I forkant av møte med Klima- og forurensingsdirektoratet vil vi gjennomføre et arbeidsmøte med relevante medlemmer. Vi kommer tilbake til tidspunkt for dette.   Direktoratet har for øvrig varslet at alle godkjenninger gitt i 2005 utgår ved utgangen av inneværende år. Søknad om fornyelse skal være sendt innen 1. juli. Det er varslet mindre endringer i vilkårsdokumentet.   Direktoratet konkluderer med at det er tilfredshet med vilkårene slik de fremstår i dag, og bygger dette...

Kontaktmøte med KLIF om årets kontrollaksjoner

Kontaktmøte med KLIF om årets kontrollaksjoner

 • 16. februar 2010
 • 0 Kommentarer
Kontrollene vil skje i samarbeid med fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Tidspunkt for aksjonen er ikke besluttet og sjekkliste / kontrolltemaer ikke bestemt. Hvorvidt kontrollene vil skje uanmeldt eller være forhåndsvarslet blir også avgjort senere i planleggingsprosessen. Eierne av mottaks- og mellomlagringsanlegg bør være forberedt på en bredt anlagt kontroll hvor alle ledd i anleggets arbeidsprosess kan bli ettergått. NFFA har spesielt anmodet om at kontrollene omfatter forhold...

Farlig avfall 2010 til Trondheim

 • 16. februar 2010
 • 0 Kommentarer
Konferansen gjennomføres 14. og 15. september. Arrangementskomiteen jobber nå med å identifisere temaer som er spesielt viktige for bransjen. Noter datoene og reserver dem i kalenderen!

NFFA har utredet radioaktivt avfall

NFFA har utredet radioaktivt avfall

 • 15. februar 2010
 • 0 Kommentarer
Arbeidsmøtet konkluderte med at det nye regelverket for radioaktivt avfall vil berøre store deler av bransjen, og spesielt de som håndterer avfall fra offshore med radioaktivitet 0,5 – 5,0 Bq / g. Notatet er tilgjengelig her!    NFFA vil følge opp problemstillingen med et seminar i løpet av tidlig vår. Her vil det nye regelverkets konsekvenser bli berørt i bred forstand, ikke kun problemstillinger relatert avfall fra offshore.   Foto: Miljøverndepartementets arbeidsgruppe...

RSS

Nyhetsarkiv