Ikke avgift på importert spillolje

Ikke avgift på importert spillolje

 • 21. februar 2007
 • 0 Kommentarer
Det er Finansdepartementet som nå slår fast overfor Toll- og avgiftsdirektoratet at det skal gis dispensasjon fra avgiftsplikten ved import av spillolje. Dette for å sikre likebehandling av importert og innenlands generert spillolje.   I brevet som departementet nå har sendt direktoratet varsles det imidlertid om at departementet anser det nødvendig å se nærmere på framtidig avgiftshåndtering av spillolje. Direktoratet blir bedt om å gjøre aktørene i bransjen kjent med dette, og at...

Vil SFT gi opp elektronisk deklarering?

 • 2. februar 2007
 • 0 Kommentarer
NFFA er representert i en referansegrupe for SFTs arbeid med å innføre elektronisk deklarering av farlig avfall i Norge. I egenskap av medlem i denne gruppa har foreningen fått en henvendelse fra SFT hvor tilsynet tilkjennegir at deres arbeid med nytt, elektronisk deklarasjonssystem for farlig avfall sålangt ikke har gitt de resultatene man håpet på.   SFT skriver til NFFA at forutsetningene for å endre systemet, har forandret seg de siste årene. Videre heter det:...

REACH: Ikke de helt store konsekvensene for avfallsbransjen

 • 2. februar 2007
 • 0 Kommentarer
I utgangspunktet er det altså ikke gitt at Reach vil få de helt store konsekvensene for avfallsbransjen, siden avfall er unntatt fra regelverket. På den annen side vil produkter i helhet falle innenfor.   De aktører som opererer i grenseskillet mellom å håndtere avfall som bør anses som produkter og avfall som ubestridt er avfall, kan imidlertid bli konfrontert med noen nye problemstillinger. Produkter faller jo inn under REACH-forordningen med de byrder og plikter...

Prosjekt oljeutskillere: Vi ber om DITT innspill!

Prosjekt oljeutskillere: Vi ber om DITT innspill!

 • 2. februar 2007
 • 0 Kommentarer
Som nevnt er jeg i ferd med å skrive om tømming av sandfang og utskillere. Dette er et tema som det ikke er skrevet så veldig mye om tidligere. Det meste sitter opp i hodet på de som gjør jobben. I veildeningen vil jeg forsøke å få med en del momenter som vil kunne gjøre tømmingen enklere og mer effektiv, samt hva man bør se etter, inspisere i forbindelse med tømmingen. Jeg er også ute etter en kort beskrivelse av selve tømmeprosedyren. Av aktuelle tema som jeg ønsker å få tilbakemelding om...

NFFAs årsmøte: Oslo torsdag 15. mars

 • 2. februar 2007
 • 0 Kommentarer
Temaet ble tatt opp også på NFFA-konferansen Farlig avfall 2006. Foreningen har fått mange tilbakemeldinger som ber om at vi følger opp problemstillingene som ble reist under konferansen. Blant annet er det etterlyst informasjon om hvordan man i forbindelse med transport, lagring eller behandling av farlig avfall kan sikre seg gjennom best mulige avtaler.   Under temadelen på årsmøtet 15. mars vil advokatfullmektig Einar Bratteng hos Kogstad Lunde & Co orientere og...

NFFA foreslår ny klassifisering av farlig avfall fra offshore

 • 2. februar 2007
 • 0 Kommentarer
Forslaget innebærer endring av avfallsforskriften. En slik endring kan vanskelig skje "over natta", men NFFA mener at miljøgevinstene ved å ta inn de nye EAL-kodene rettferdiggjør en endring.   Arbeidsgruppen som NFFA  nedsatte har vært ledet av Tom Bäcker, Norsas. Arbeidet har vært støttet av SFT. Franzefoss Gjenvinning, SAR, BJ Services. MiSawaco og Renor har sittet i arbeidsgruppen.   Nedenfor kan høringsbrevet og forslaget lastes ned!

RSS

Nyhetsarkiv