Status NHP – delprosjekt farlig avfall

  • 14. desember 2009
  • 0 Kommentarer
Overordnet formål med delprosjektet er å gjennomføre et utvalg av aktiviteter nedfelt i NHP for bygg- og anleggsavfall i perioden 2008 – 2012.   Prosjektet skal bidra til fremtidig forsvarlig håndtering og riktig behandling av 6 identifiserte farlige avfallstyper som finnes i bygningsmaterialer eller produkter brukt i bygg. Prosjektet skal også i 2010 fortsatt være pådriver for å formidle kunnskap og gi felles og oppdatert informasjon om avfallstypene.   En detaljert...

Siste nytt om e-deklareringsprosjektet

  • 14. desember 2009
  • 0 Kommentarer
Selv om det framtidige elektroniske systemet ennå ikke har materialisert seg tilstrekkelig til å kunne beskrives hva gjelder funksjonalitet m.v., er det tydelig at prosjektet vektlegger at det skal være utformet på brukernes premisser.   NFFAs sekretariat har i egne møter, og en rekke NFFA-medlemmer har gjennom en spørreundersøkelse gitt prosjektet innspill. Det er tydelig at disse innspillene er hensyntatt av SFT. Foreningen vil framover fortsatt bli orientert og derved få anledning...

Nytt regelverk for avfall med radioaktivitet: Store uklarheter om konsekvensene

Nytt regelverk for avfall med radioaktivitet: Store uklarheter om konsekvensene

  • 14. desember 2009
  • 0 Kommentarer
Mandatet går i korthet ut på å utrede praktiske og økonomiske konsekvenser av det nye regelverket. I tillegg skal gruppen estimere mengdene farlig avfall som årlig genereres og som inneholder radioaktivitet innenfor de grensene som nå er definert.   NFFA gjør et stort stykke arbeid i prosjektet, og sekretariatet vi vil takke de medlemmene som har gitt viktige innspill.   Vår foreløpige konklusjon fra arbeidet er at det er stor usikkerhet om hvilke avfallsfraksjoner som er...

RSS

Nyhetsarkiv