Signaler fra den nye regjeringen

 • 26. oktober 2005
 • 0 Kommentarer
Økt satsning på opprydding av gammel industriforurensing på sjøbunn og på land Utfasing av miljøgifter som brommerte flammehemmere, PFOS og PFAS Opprette et eget statsforetak for avfallsforebygging og gjenvinning, og som skal sortere under Miljøverndepartementet Kartlegge og sikre deponier for lavradioaktivt avfall fra industrien Endringer i kjemikalieregelverket. Det blir industrien som skal gjøres ansvarlig for å bevise at stoffer ikke er farlige Utrede forbud mot bruk av...

Arbeid med felles kvalitetsnormer

 • 25. oktober 2005
 • 0 Kommentarer
I tillegg ønsker NFFA innført felles etiske retningslinjer for aktørene i farlig-avfallsbransjen. Kun 15 av NFFAs over 50 medlemmer er i dag sertifisert i tråd med standarder som ISO 9001 og ISO 14001. Etter å ha mottatt tilbud fra fem sertifiseringsorganer, har styret valgt Teknologisk Institutt Sertifisering som samarbeidspartner i dette arbeidet. I løpet av høsten vil vi gi medlemmene konkret informasjon om opplegget, og tilby deltakelse i sertifiseringsprogrammet.

NFFA med i arbeidsgruppe om e-deklarering

 • 25. oktober 2005
 • 0 Kommentarer
Det må være tillatt å konstatere at gruppen ble opprettet ikke minst på NFFAs initiativ. Vår forening har i lengre tid vært pådrivre for å etablere et elektronisk system for deklarering av farlig avfall. Vi har lagt fram konkrete forslag til SFT om hvordan dette kunne realiseres. Forslagene blir nå tatt med inn i arbeidsgruppen, som vil ha sitt første møte i løpet av høsten. Foruten representanter fra SFT og NFFA, vil det også sitte ressurser fra SSB (Statistisk sentralbyrå) i...

SFT vil heretter stille krav om økonomisk sikkerhet

 • 16. oktober 2005
 • 0 Kommentarer
SFT vil heretter sette som standard vilkår at det stilles økonomisk sikkerhet for mottak av farlig avfall. Dette informerte Karl S. Norbraathen i SFT om på et møte for NFFA-medlemmer nylig. Den økonomiske sikkerheten skal dekke eventuelle kostnader ved sanering av gjenværende lager av farlig avfall eksempelvis etter konkurs. Sikkerheten skal omfatte alt farlig avfall som virksomheten til enhver tid har lagret. SFT vil kreve dokumentasjon som viser at sikkerhetsstillelsen er tilfredsstillende...

Medlemsseminar om IPPC gjennomført

 • 16. oktober 2005
 • 0 Kommentarer
I utgangspunktet omfatter direktivet alle med behandlingskapasitet på mer enn 10 tonn/dag. En konsekvensens av direktivet er at SFT i sine konsesjoner heretter vil kreve at virksomhetene benytter de best tilgjengelige teknikker (BAT) i håndtering og behandling av farlig avfall. SFT har gjennom NFFA invitert bransjen til selv å være med på å definere hva som er BAT for aktørene i Norge. Alle anlegg skal innfri direktivets krav innen 31.10.07.   Definisjonen av BAT for bransjen er...

Seminar om IPPC-direktivet og BAT for bransjen

 • 4. oktober 2005
 • 0 Kommentarer
Les mer om BAT og IPPC-direktivet her. Du kan også laste ned invitasjonen til informasjonsmøtet under.

RSS

Nyhetsarkiv