Riksrevisjonen med rapport om farlig avfall

Riksrevisjonen med rapport om farlig avfall

 • 31. januar 2012
 • 1 Kommentarer
NFFA vil nå studere den 139 sider lange rapporten i detalj og vurdere om det er forhold vi som bransjeforening bør arbeide spesielt med. Som kjent har vi i flere omganger vært til intervju under Riksrevisjonens arbeid.

Ulovlig eksport av kobberimpregnerte nøter fra oppdrettsnæringen

 • 14. januar 2012
 • 0 Kommentarer
Oppdrettsnæringen står i 2012 innfor en omfattende utskiftning av nøter. Disse er impregnerte med et kobberinnhold over grenseverdiene for farlig avfall. I strid med regelverket for farlig avfall eksporteres dette i dag til Asia, og håndteres etter sigende av en rekke aktører uten nødvendig tillatelse og kompetanse til innsamling av farlig avfall. NFFA erfarer at KLIF vil se på denne problemstillingen i forbindelse med stortingsmeldingen om avfall, noe vi ikke finner tilfredsstillende. NFFA...

Spillolje: Nytt vilkårsdokument for refusjon fra 1. januar

 • 14. januar 2012
 • 0 Kommentarer

Som meldt tidligere har NFFA hatt flere innspill i forbindelse med KLIFs utforming av det nye dokumentet.

Det nye dokumentet som fastsetter vilkårene for refusjon / tilskudd for mottak av spillolje med etterfølgende anmodning om refusjon, kan leses Les mer


Rapporteringsfrist for avfall med radioaktivitet

 • 14. januar 2012
 • 0 Kommentarer
Trenger du mer informasjon kan du gå innpå hjemmesiden til Statens strålevern, eller laste opp PDF-dokument nedenfor.   Strålevernets hjemmeside er her:   http://www.nrpa.no/dav/7bad00d994.pdf  

Nye avfallsstoffnumre på farlig avfall offshore?

 • 14. januar 2012
 • 0 Kommentarer
NFFAs engasjement i sammenhengen må sees i forbindelse med vårt initiativ for å skape bedre samhandling mellom produsentene av farlig avfall fra offshore og avfallsbehandlerne. OLF har nå utarbeidet et arbeidsdokument basert også på NFFAs innspill til bransjen og Klif. Målsettingen er å få en bedre klassifisering av avfallsvæskene. Noen av konsekvensene kan forhåpentligvis blir: · Offshore-”slop” (7031) blir separert fra type maskinslop (7030) · Kaks blir separert fra boreslam ·...

Ny informasjonsfolder om byggavfall

 • 14. januar 2012
 • 0 Kommentarer
Informasjon til byggherrer og entreprenører om hva lovverket pålegger, inngår i arbeidet med å få større mengder farlig byggavfall til våre medlemmer. En ny informasjonsfoler om dette temaet er nettopp utarbeidet i regi av NFFA. Folderen gir god innføring i kravene til avfallsplan, miljøsanering og sluttrapport i tråd med byggereglene. Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens byggtekniske etat) deltar i nettverk for gjennomføring av nasjonal handlingsplan for bygg- og...

Ny forskrift om tanklagring

 • 14. januar 2012
 • 0 Kommentarer
Den nye forskriften vil gjelde for NFFA-medlemmer som: - Har tanker for oljeprodukter større enn 10 m3 - Har tanker større enn 2 m3 for andre helse- og miljøskadelige kjemikalier samt farlig avfall Ca. 20.000 av de 34.000 registrerte tankene for helse-, miljøfarlige kjemikalier samt farlig avfall vil bli omfattet av forskriften, mener KLIF. Forskriftsforslaget gjelder også lagring og tilknyttede aktiviteter, herunder laste- og losseoperasjoner samt rørledninger. En forskrift vil være...

NFFA møter KLIF om e-deklarering

 • 14. januar 2012
 • 0 Kommentarer
I møte med NFFA på tampen av fjoåret har KLIF opplyst at kravspesifikasjon til det nye e-deklareringssystemet er klart kommende påske. En pilotversjon vil etter planen bli utprøvd i 2013. NFFA vil ta initiativ straks kravspesifikasjonen foreligger for eventuelt å vurdere innspill til KLIFs videre arbeid med systemet. Beslutning vedrørende sporbarhet er tatt og blir på nivå med dagens papirbaserte system.   I henvendelsen til NFFA opplyser KLIF at EDB ErgoGroup er valgt for...

Mer om avfallsstoffnummer 7261 gasser i trykkbeholdere

 • 14. januar 2012
 • 0 Kommentarer
NFFA gjør oppmerksom på at gasser i trykkbeholdere som eventuelt faller innunder 16 05 05 sannsynligvis ikke vil være deklarasjonspliktige (selv om de er å betrakte som farlig gods). EAL listen (som for øvrig er under revisjon) inneholder både ordinært og farlig avfall. EAL er imidlertid på langt nær uttømmende når det gjelder klassifisering av alle typer farlig avfall som oppstår. Vi har i veilederen implementert kun de farlige avfallstypene som er angitt med stjerne i EAL listen (vedlegg 1...

KLIF og NFFA i dialog om inspeksjoner i 2012

 • 14. januar 2012
 • 0 Kommentarer
Alle revisjoner i 2012 blir varslet på forhånd, mens inspeksjonene kan være uanmeldte. Revisjonen av NFFA-medlemmet Baker Hughes på Mongstad vil etter det KLIF opplyser til NFFA bli benyttet også til å teste ut planer og sjekklister for den første KLIF-aksjonen i år. KLIF og NFFA er i ferd med å avtale et dialogmøte i forkant av tilsynsaksjonene. Så snart vi har informasjon om innholdet i aksjonene, vil vi vurdere å igangsette aktiviteter i bransjeordningen Topp kompetent. Dette kan...

Forslag til implementering av batteridirektivet

 • 14. januar 2012
 • 0 Kommentarer

I Norge har Batteriretur AS i en årrekke sørget for meget god innsamling av alle batterier (både de som er miljøfarlige og de som etter hvert også ikke er miljøfarlige f.eks. litiumbatterier). Selskapet har høy anseelse også utenfor Norge, i EUs organer.

EU direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og kasserte batterier og akkumulatorer (batteridirektivet),...


Deklarering av Thermophane- og PCB-vinduer

 • 14. januar 2012
 • 0 Kommentarer
Ut fra denne informasjonen er vår beste forståelse at følgende er gode tips til våre medlemmer: · Isolerglassvinduer fra perioden 1960-1980 bør prøvetas i forhold til vinduskitt (dersom dette er brukt) med tanke på asbest · Isolerglassvinduer produsert i Norge fra perioden 1965-1975 samt importerte til og med 1979 er PCB-vinduer, men kan også ha asbestholdig vinduskitt. Dette er viktig informasjon overfor mottak, hvis evt. påvist asbest ikke er sanert på byggeplass · Isolerglassvinduer...

Godt nytt år!

 • 3. januar 2012
 • 0 Kommentarer
Fra vår side kan vi love et år fyllt med mange og nyttige tiltak og aktiviteter fra foreningen. Innføringen av bransjeordningen "Topp kompetent" er bare èn av flere aktiviteter som skal gi et positivt bidrag til medlemmenes travle og kompetansekrevende hverdag.   Årets første nyhetsbrev med nyttig informasjon fra farlig avfallsområdet sendes våre medlemmer om få dager.   Ikke medlem? Henvend deg her!   Foto: Styret i NFFA v/ Astrid Drake, Sonja...

RSS

Nyhetsarkiv