Veileder for byggeavfall ferdig

 • 22. januar 2009
 • 0 Kommentarer
Farlig avfall fra byggeprosjekter blir sterkt økende fraksjon framover. NFFA er sterkt engasjert i arbeidet med gjennomføringen av Nasjonal plan for bygg- og riveavfall. En veileder med tittel ”Avfallshåndtering på byggeplass” er nå ferdig, og er ett av resultatene av vårt engasjement. Veilederen kan bestilles via NFFAs sekretariat som PDF-fil.

SFT imøtekommer NFFA med nye avfallsstoffnummer

 • 22. januar 2009
 • 0 Kommentarer
Tilsynet har underhånden meddelt NFFA at to nye avfallsstoffnummer vil bli introdusert (slik som NFFA anmodet om). Avfallsstoffnumrene gjelder ”Avfall med ftalater” og ”Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK”. NFFA vil offentliggjøre hvilke nummer som gjelder i en pressemelding i løpet av uke 5.

NFFA ønsker å ta lederrolle i delprosjekt i Nasjonal handlingsplan

 • 22. januar 2009
 • 0 Kommentarer
Dette er viktig arbeid for medlemmene idet farlig avfall fra denne sektoren utgjør et stort potensial i årene framover. NFFAs Marit Lindstad har utarbeidet forslag til prosjektplan for arbeidet, og er NFFAs representant i gruppen. Arbeidsgruppen er nylig tilført økonomiske midler fra Byggemiljø – byggenæringens miljøsekretariat. Gruppens mandat er å kartlegge / innhente mer kunnskap om prioriterte stoffer. Viktige oppgaver i 2009 blir: Innhente mer kunnskap om isolasjonsmaterialer som...

NFFA i møte med SFT om kontrollaksjoner i 2009/2010

 • 22. januar 2009
 • 0 Kommentarer
Synspunkter ble i forkant av møtet innhentet fra NFFA-medlemmer. Vi vil komme tilbake med informasjon om SFTs planlagte kontrollaksjoner overfor vår bransje i inneværende år. Fra møtet med SFT kan imidlertid foreløpig rapporteres: Fokus bl.a. på mottakskontroll. Man vil gjøre en ”gjennomlysning” av alt som driftsansvarlig/deponieier har iverksatt og som skal bidra til å sikre at det ikke deponeres ikke deponeres ulovlig materiale/avfall på deponiet (område- og utstyrsrelaterte tiltak i...

Høringsuttalelse på revidert ADR

 • 22. januar 2009
 • 0 Kommentarer

Farlig avfallskonferansen 2009 i Oslo

 • 22. januar 2009
 • 0 Kommentarer
Årets konferanse blir den 21. i rekken.

Farlig avfallskampanjen 2009 får annet navn

 • 22. januar 2009
 • 0 Kommentarer
Bakgrunnen for NFFAs innspill er at navnet kan virke misvisende idet kampanjen har et overveiende fokus på EE-avfall. Publikum må ikke bli forledet til å tro at farlig avfall er synonymt med EE-avfall, var NFFAs begrunnelse for navneendringen. NFFA er fortsatt med i arbeidet.

Arbeidet med revidert veileder for transport i gang

 • 22. januar 2009
 • 0 Kommentarer
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å støtte arbeidet med kr. 40.000. Endringene det nå jobber med, er bl.a.: Tilpasning til revidert ADR-regelverk Fange opp endringer vedr. dokumenter o.a. som skal følge transport av farlig avfall/gods Utvide antall EAL-koder innenfor risiko og smitteavfall, bygg og riveavfall, avfall fra biloppsamlere med mer Henvende seg til nye aktuelle målgrupper slik som sykehus, biloppsamlere, entreprenører og...

RSS

Nyhetsarkiv