"Hva gjør avfall farlig?" revideres nå: Versjon 3 lanseres i februar!

"Hva gjør avfall farlig?" revideres nå: Versjon 3 lanseres i februar!

NFFA har sammen med Forum for miljøkartlegging- og sanering startet revisjonen av det digitale veiledningsmateriellet «Hva gjør avfall farlig?». Ny utgave vil etter planen foreligge medio februar, og tilgjengeliggjøres her på NFFAs hjemmeside.

Nytt er også ambisjonen om at denne 3. reviderte utgaven skal tilgjengeliggjøres for brukere utenfor NFFA og forumets medlemsmasse.

«Hva gjør avfall farlig?» har nå flere hundre brukere. Materiellet omhandler et krevende tema, nemlig grenseverdier for organisk og uorganisk avfall og hvilke kriterier som avgjør om avfallet skal klassifiseres som farlig eller ikke. NFFA planlegger et internt arrangement med presentasjon av veilederen for NFFAs medlemmer i slutten av februar.

NFFA og Forum for miljøkartlegging- og sanering har nedsatt hver sine prosjektgrupper med betydelig kjemifaglig kompetanse. NFFA vil i tillegg opprette en referansegruppe bestående av representanter for våre medlemmer. Organiseringen skal sikre høyest mulig faglig nivå i arbeidet samt ivareta behovene medlemmene i våre to foreninger har. Seminarrekken som nå i høst / vinter er under gjennomføring i regi av Forum for miljøkartlegging og sanering, har også gitt innspill til revisjonsarbeidet.

Fagpersonell med spesiell interesse samt nødvendig kompetanse og som representerer et NFFA-medlem, kan melde sin deltakelse i vår referansegruppe her. Erfaringsmessig er det stor interesse for å delta, og vi ber om forståelse for at deltakerantallet må begrenses.

Da første versjon av «Hva gjør avfall farlig» ble lansert i 2016, representerte tabellene i veilederen de første i sitt slag utarbeidet for norske brukere. Behovet for veilederen er uendret, bl.a. fordi Miljødirektoratet ikke har kommet med en fornorsket utgave at «Avfallsforskriftens kap. 11 – Vedlegg 2 Kriterier som gjør avfall farlig». I denne er det fortsatt kun henvisninger til EUs regelverk, og dette skaper utfordringer for bransjen. NFFA har for øvrig varslet Miljødirektoratet om at revisjonen nå er startet, og også denne gang kan bli presentert problemstillinger som vi ønsker myndighetenes synspunkter på.

Viktige kilder i revisjonsarbeidet er Avfallsforskriftens kap. 2, CLP-regelverket, ECHA-databasen og Avfallsdeklarering.no. I tillegg blir også ved denne revisjonen utenlandske veiledere i samme kategori gjennomgått. Innspill er også hentet fra fagkonferanse i Danmark, avholdt nå i høst. Den reviderte utgaven av «Hva gjør avfall farlig?» vil som tidligere bestå av brukervennlige tabeller som bl.a. refererer stoffgrupper, stoffnavn, fare- og risikosetninger, avfallsgrupper samt konsentrasjonsgrenser pr. stoff og pr. samleparameter.     


Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nyhetsarkiv