Statsbudsjettet: Ingen store endringer innen farlig avfallsområdet

Statsbudsjettet: Ingen store endringer innen farlig avfallsområdet

Forslaget til statsbudsjett for 2019 synes ikke å inneholde noen revolusjonerende nyheter innen farlig avfallsområdet. Her er noen funn etter første gjennomlesning av budsjettet.

 • Det nasjonale målet om at veksten i avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten er ikke nådd
 • Satsningen i opprydding av forurenset sjøbunn i havner og fjordmråder fortsetter. I 2019 er bl.a. foreslått bevilget 18 mill. kroner i statlig støtte for opprydding i Horten havn samt utvidet fullmakt til fortsatt støtte av dette arbeidet.
 • Miljødirektoratet har som oppdrag å vurdere nasjonalt mål for materialgjenvining basert på EUs mål i avfallsregelverket. I statsbudsjettet kommenteres det med det er store metodiske utfordringer i å kvantifisere mål for avfallsforebygging og gjenbruk.  Man har valgt å avvente slike kvantifiserte målsettinger inntil mål og indikatorer for matavfall er klare.
 • Plan for å begrense mengden farlig avfall skal foreligge våren 2019.
 • Det er kun marginale økninger i de ulike gebyrordningene (tilsyn, konsesjonsbehandling, deklarering m.v.). Samlet inntektøkning for staten er kun 3 mill. kroner.
 • Miljødirektoratets og andre statlige organsers tilsyn skal styrkes og nye virkemidler for å hindre ulovlig import og eksport av farlig avfall vil bli vurdert.
 • Betydelig midler innen miljøområdet satses innenfor uike bistandprogrammer. 400 mill. kroner brukes bl.a. til avfallshåndtering i utviklingsland slik at avfall ikke medfører marin forsøpling.
 • Regjeringen ønske å dekke til u-båtvraket i Fedje, og det er avsatt 30 mill .kroner til dette tiltaket. Tildekkingen skal være utført sommeren 2020
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Statens strålevern med 10 millioner kroner knyttet til sikker drift og avvikling av forsøksreaktorene i Kjeller og Halden.
 • Hovedpriorieringer i budsjettforslaget for Klima- og miljødepartementet er: Utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor, tiltak mot marin plastforsøpling, tiltak mot avskoging
 • Regjeringen foreslår å øke overføringen til Enova. Midlene skal prioriteres til tiltak som gir størst utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor. Enova støtter blant annet null- og lavutslippsløsninger innen skipsfarten og landtransporten. For å støtte arbeidet med å utvikle klimavennlige løsninger for ulike fartøyskategorier foreslår regjeringen å øke bevilgningen til det offentlig-private samarbeidet Grønt kystfartsprogram.
 • Regjeringen vil at Norge skal ta en viktig rolle internasjonalt i arbeidet mot marin forsøpling. Regjeringen prioriterer både forebygging og opprydding av plastforsøpling, herunder forskning på marin forsøpling og spredning av mikroplast.
 • Om særavgifter: Avgift på smøreolje forelås for 2019 prisjustert. Avgiften på smøreolje ble innført i 1988. Avgiften skal bidra til å redusere uheldig disponering og forbrenning av spillolje og dermed redusere skade på helse og miljø. Avgiftsplikten omfatter motor- og girsmøreoljer, industrielle smøreoljer, hydrauliske oljer, mineraloljebaserte smøreoljer samt tilsvarende produkter av annen opprinnelse.
 • Regjeringen foreslår et nærmere samarbeid med næringslivet for se nærmere på initiativer både rundt plastartikler og mikroplast.

.


Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nyhetsarkiv