NFFA Kompetansepool

NFFAs tverrfaglige kompetansepool er sammensatt for å hjelpe våre medlemmer.

Arbeidsområdet er de ulike problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med forsvarlig håndtering av farlig avfall, bl.a.:

  • Juridiske problemstillinger og tolkning av forskriftene

  • Avfallskjemi

  • Deklarering av farlig avfall

  • ADR og transport

  • HMS-forhold

Medlemmene av NFFAs kompetansepool er engasjert av NFFA i egenskap av sin personlige spisskompetanse. De representerer følgelig ikke de selskapene eller fagmiljøene de arbeider i. Følgende prinsipper gjelder:

  • Det er kun NFFAs medlemmer som har tilgang til kompetansepoolen

  • Henvendelser skjer gjennom NFFA sekretariat (post@nffa.no)

  • I eventuell dialog med myndigheter eller andre blir henvendelsen anonymisert

  • Alle avklaringer og vurderinger som gjøres, skal kunne gjøres tilgjengelig for øvrige NFFA-medlemmer, f.eks. gjennom «Spørsmål og svar» på NFFAs hjemmeside

Marit Lægreid

Cand.real. (Master) i limnologi. Doktorgrad i miljøkjemi.

Pensjonert fra en yrkesaktiv karriere hvor hun har arbeidet med miljørelaterte problemstillinger, som forskning og utvikling av miljøvennlige produkter og prosesser hos bl.a. Hydro (nå Yara). Hun har vært miljørådgiver hos NOAH med ansvar for det ytre miljø. Har meget god kunnskap om håndtering av farlig avfall.

Ronny Sørensen

Utdannet radiograf  med mastergrad innen folkehelsevitenskap fra UMB. Tilleggsutdanning fra høyskole innen kriseledelse, risikoanalyse og beredskap. Flere års erfaring med håndtering av farlig avfall på administrativt nivå. Arbeidet som kontraktør for AS Norske Shell de siste årene, og har der jobbet både nasjonalt og internasjonalt med prosjekter i Tyrkia og Gabon i Afrika. Ronny har en bred og god kunnskap om avfall og avfallshåndtering. Primært er Ronnys avfallserfaring fra off-shoredelen av bransjen. Holder NFFA-kurs.

Anne Mette Lillehagen

Kjemiingeniør med mer enn 20 års erfaring innen området transport av farlig avfall og farlig gods.

Meget anerkjent kursholder og rådgiver. Anne-Mette er også sikkerhetsrådgiver med farlig avfall som tilleggskompetanse. Bistår virksomheter og myndigheter i ulike prosjekter. Hun er sentral i prosjektgruppa som arbeider med NFFA-veilederen og holder NFFA-kurs. 

Einar Bratteng

Jurist med bakgrunn fra Miljøverndepartementet og NFFAs advokatkontor Kogstad Lunde & Co.

Spesielt interessert i, og har med spesialkompetanse innen avfallsområdet. Er i dag bl.a. settesekretær for Klagenemda for miljøinformasjon, og ansatt i Skatt Sør. Engasjert som NFFAs juridiske rådgiver. 

Marit Lindstad

Diplomøkonom med videreutdanning på Masternivå innenfor områdene prosjekt- og kvalitetsledelse samt styrekompetanse. Mange års erfaring fra h.h.v. idrettslivet, næringsmiddelindustrien (privat sektor) og avfallsbransjen. Bistår NFFAs sekretariat i ulike prosjekter og har ledet arbeidet med bl.a. NFFA-veilederen, farlig avfallsgruppen i NHP og diverse utredning innen deklarasjonsproblematikk, offshoreavfall med mer. Marit er NFFAs kursansvarlig innen området grunnopplæring i farlig avfall.

Geir Holm

Mangeårig reporter i VG og P4, medierådgiver med spesialkompetanse innen krisehåndtering.

Kjenner farlig avfallsbransjen spesielt godt. Har lang erfaring med renommèbygging for flere bedrifter i Norge og Skandinavia.

Steinar Amlo

Sivilingeniør industriell miljøteknologi med mer enn 15 års erfaring innen bygg- og anleggsavfall. En av Norges fremste miljøkartleggere (bygninger). Har skrevet bok om og holder kurs (Rådgivende Ingeniørers Forening) i miljøkartlegging av bygninger. Har gjort flere utredninger for Miljødirektoratet. Er hyppig benyttet foredragsholder innen temaer som riving, miljøkartlegging samt helse- og miljøfarlige stoffer i dagens og gårsdagens bygningsmaterialer. Ansatt i Norconsult AS, rådgivende ingeniørfirma.